અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

Review bethak GR kutch district

Review bethak GR kutch district
Sgtee rav raheb ni adhyaxta ma kutch jilla ni educational review mate bethak.

The Department Conducts Various Written Examination for Filling Various Posts in Various Department. Every Year A Large Number of Applicants Appeared in the Written


Gujarat Administrative Service, Class-1, Gujarat Civil Services, Class-1 and Class-2 and Gujarat Municipal Chief Officer Service, Class-2,Final Ans Key-Paper -1 & Paper -2Advt No. 40/2018-19.

GPSC Model Questions Papers Download Subjects wise in Gujarati Descriptive / English / Descriptive / Optional Paper Descriptive / General Studies / Test of Reasoning / General Knowledge and More Questions Papers Download at Official website .

OFFICIAL GR CLICK HERE DOWNLOAD
Downlod GR

Post a Comment

0 Comments