અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

JillaFer Badli Sinyority list DIST:- BHARUCH

BHARUCH jillafer Badali Camp. Paripatra ane list.

EMOBILEDATES website is very popular educational website in Gujarat.
We Published daily educational news, New jobs,Insurance,Loans,CCC,Donate,Software,Results, Call Letters, Jobs in Gujarat, Bank jobs in Gujarat,Bank Jobs in India, GK ,GK Gujarat, Current Affairs, Daily Current Affairs,technology news,cricket news in Our website.we are also updates latest Gujarat all competitive study materials,PSI /ASI Bharti Study Materials,
NOTE

TET TAT HTAT Study Materials ,GPSC Study Materials, CCC Exam Study Materials, GPSC Class 1-2 Exam Latest Study Materials , GSRTC emobiledates   Conductor Exam Study Materials in Gujjurock, We are Also Published Upcoming GSEB TET Exam 2017 ,GSEB TAT Exam 2017, GPSC Various Exam 2017, GSSSB Exam 2017,Talati Bharti 2017, Junior Clerk Bharti 2017,Vidyasahayak Bharti 2017,HTAT Bharti 2017,California,TAT Bharti 2017,Donate Car To Charity,GSERB Shikshan Sahayak Bharti 2017. 
 
IMPORTANT LINK FOR BHARUCH DISTRICT
Click here for View

2020-21 ની જિલ્લાફેર યાદી આ ગ્રુપમાં મુકાશે : ALL EDU HUB 23 👈 જોડાઓ.

 Demonstrate films and clips based on local stories. Calling a local folk artist to tell the story. Visiting a local special person or organization. Discussing, or questioning, about them. Provide examples so that a summary from the story or a story from the title can be written. Using state-of-the-art technology devices for communication. Guide them also into the good behaviors and to avoid displaying some profane ones. Discuss with a local person and gather information about his life. Arrange it in the right order.

Post a Comment

0 Comments