અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

LRD POLICE EXAM 2019 RESULT News ON OFFICIAL SITE

LRD POLICE EXAM RESULT ON OFFICIAL SITE https://www.lrbgujarat2018.in/

Ojas Gujarat Police Bharti 2018 : Notification / Advertisement
This Police Bharti Notification is for 6189 Vacancies. There are total 6 Posts to fill up for the recruitment.

Bin Hathiyari Constable – Lokrakshak (Male)
Bin Hathiyari Constable – Lokrakshak (Female)
Hathiyari Constable – Lokrakshak (Male)
Hathiyari Constable – Lokrakshak (Female)
Jail Sipay (Male)
Jail Sipay (Female) / Matron.

Update : As per lok rakshak board the Police Constable New Exam Date & call letter for the written exam of gujarat state can be download from official website after few days of Lokraskhak New Exam Date declared . If you have filled up form for the police constable examination then you can download the call letter easily by just following below given steps. the official website is ojas and lrbgujarat2018.in.
Police exam latest news

Download Ojas LRB Lokrakshak Police Constable Call letter at www.lrbgujarat2018.in. Today Lokrakshak Recruitment Board Published Exam Date of Police Constable  which is 6th January 2019 and Call Letter Download Date on official Website of www.lrbgujarat2018.in & ojas.gujarat.gov.in



Lok Rakshak Recruitment Board (LRB) Published Bharti Notification for 6189 Post. The Advertisement is available on home.gujarat.gov.in, gad.gujarat.gov.in And Ojas.gujarat.gov.in. So Lokrakshak Bharti Board Invited Online Applications For The Lokrakshak Constable (Male, Female), Sipay And Matron Post. So Interested And Eligible Candidate Can Fill Up Online Form Through Ojas.gujarat.gov.in From 15th August 2018 To 7th September 2018.

IMPORTANT LINK:::; 

Post a Comment

0 Comments