અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

NEW STAMP DAR MA VADHARO - 05/08/2019 THI AMALMA AVSHE

NEW STAMP DAR MA VADHARO - 05/08/2019 THI AMALMA AVSHE
For More Information About Stamp Duty New Charges Click below imp Link

NEW STAMP DAR MA VADHARO - 05/08/2019 THI AMALMA AVSHE.
Notification of Revenue Department for New Stamp Duty Charges.
Gujarat Stamp Adhiniyam 1958 ni Anusuchi - 1 na Fix Rakam ni Stamp Duty na Sudharel Daro Date - 05/08/2019 Thi Amal ma Mukva babat Revenue Department no Later.
Aa Stamp Duty Nava Dar ane Charges Jova nicheni Link parthi Paripatra Download karo
Starting tomorrow, new and revised stamps will be required to use the stamp as per the provisions of the Act.
Inaccurate and inadequate stamps, if documented, will not qualify for proof
Affidavit ....... 1 / Stamp Paper
Divorce ...... ૩૦૦ / -.  *
Notary text ....... tickit of 5 / -
Power of Attorney ... 1 / - Stamp Paper
Haq Kami's text .... 1 / -:
Guaranteed deed ..... 5 / -.  ;
For the sake of simplicity and information
NEW STAMP DAR MA VADHARO - 05/08/2019 THI AMALMA AVSHE

Post a Comment

0 Comments