અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

Diwali Vacation 2021 Homework STD 1 to 8 for Primary School Student.

Diwali Homework STD 1 TO 8 for Primary School Gujarati Medium.

Summer Vacations are round the corner and as always they spell fun and frolic. While fun is intrinsic to their age, constructive activities and fruitful occupation of their time is of vital importance. It paves the way towards a bright future and a progressive learning graph of the child.Some points for the parents to keep in mind:
1. Free play time should alternate with structured games-this cultivates sportsmanship.


2. Assign a permanent workplace and work time, this brings in a system and discipline into the child’s life.

3. Reading out from colorful illustrated storybooks will develop their language skills. 


4. Inculcate good manners, healthy habits and respect for elders.

5. Please ensure that the homework should be original and in your child’s own handwriting. 

6. Kindly note this Summer Assignment will be assessed as Formative Assessment. 

7. We are giving short assignments for the vacations. We have tried to make the work enjoyable keeping in mind their interest. Space out the work & the child will enjoy doing it. 


Diwali Homework All Subjects Work sheet. 

The effect of caffeine should also be understood when withdrawing investment.  For example, if you sell in the short term, that is, within a year, the short term capital gains tax is levied on the profit and in many cases the exit load may also come.  Rebalancing.


Diwali Homework STD 6th to 8th

ધોરણ 1 થી 8 તમામ વિષયો ડાઉનલોડ કરો

Equities have a cyclical cycle of ups and downs, so once you get your target amount, it can be difficult to keep up with the temptation for prices to rise further.  This often happens in stocks


હોમવર્ક ધોરણ 2 અહીં ક્લિક કરો


હોમવર્ક ધોરણ 3 અહીં ક્લિક કરો


હોમવર્ક ધોરણ 4 અહીં ક્લિક કરો

Once your goal has been achieved, you should expect a certain return or growth on any investment and if it is completed on time then it is wise to withdraw the investment, then you should not fall into the temptation to get more return  Doing so could put you at risk.  

હોમવર્ક ધોરણ 5 અહીં ક્લિક કરો


હોમવર્ક ધોરણ 6 અહીં ક્લિક કરો


IMPORTANT LINKS

એકમ કસોટીમાં ફેરફાર માટે GCERT માં બેઠક:  અહીં ક્લિક કરો All in One: દિવાળી વેકેશનમાં ઉપયોગી થાય એવું મટેરિયલ્સ. 👇🏼👇🏼
📙પ્રેક્ટિસ વર્કબૂક,  ધોરણ 1 to 5 માટે.
👉🏽 https://bit.ly/3ybGyp9

📙 ધોરણ 1 નું હોમવર્ક  2 pdf
1️⃣ https://bit.ly/3nyDPSn

📙 ધોરણ 2 નું હોમવર્ક  2 pdf
1️⃣ https://bit.ly/3pETu59

📙 ધોરણ 5 નું હોમવર્ક pdf
1️⃣ https://bit.ly/3hlUQxL

📙 ધોરણ 6 નું  હોમવર્ક 2 pdf
1️⃣ https://bit.ly/3hrcYGy

📙 ધોરણ 7 નું  હોમવર્ક 3 pdf
1️⃣ https://bit.ly/3hpmJEV

📙 ધોરણ 8 નું હોમવર્ક  2 pdf
1️⃣ https://bit.ly/3w3D1rh

📙 ધોરણ 9 નું હોમવર્ક  3 pdf
1️⃣ https://bit.ly/3hpmLN3


         This is done  The same thing has happened with 'Natak' and 'Natya'.  With the widespread use of 'drama' in general, the original meaning or distinction of the word 'drama' has been forgotten !  Three words are prevalent in the English language: Play, Drama and Theater.  

     There are two words in the language.  Natak and Natya In Gujarati, we are used to using the same word 'Natak' for 'banna', Theat experts use the word 'Rangmanch' or 'Natya'.  The average man does not understand it.  

Post a Comment

0 Comments