અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

60 Lakh Kutumb Ne Mafat Anaj mukhymantri NI jaherat (Video)


60 Lakh Kutumb Ne Mafat Anaj mukhymantri NI jaherat

One more case of Corona is coming out in Gujarat. Today, the number of positive cases has increased from 7 to 13 in the state, registering three new cases in Ahmedabad and one new case in Vadodara.
On the evening of March 21, 14th positive cases were registered in Kutch. The Lakhpat couple had returned from Saudi Arabia. Their samples were sent for Jamnagar test, in which the woman’s report came out positive while the men’s report came negative.

people in contact with them are also being investigated.

Thus, five cases have been registered in Ahmedabad, three in Gandhinagar-1, three in Vadodara, three in Surat, one in Gandhinagar, one in Kutch and one in Rajkot.

Post a Comment

0 Comments