અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

Pratibhashali Shikshak pramampatra thi Sanmanit karva Babat Paripatra Date:-23-03-2020

Prathmik shala na Shikshako ne Pratibhashali Shikshak pramampatra thi Sanmanit karva Babat Paripatra Date:-23-03-2020
Teacher is a good person who takes very important responsibility of shaping up the lives of young ones and impressionable children. They get great feeling, pride and true joy in their life by teaching their students on the right path. They never do any type of partiality between good or bad students instead they always try to bring bad one on the right path through their lots of efforts. A good teacher is someone who spent their whole life in giving quality education to their students. They push all the students to do their best. They make learning process very interesting as well as creative. Teachers try their best to bring all the students on the right track by motivation them positively towards study. Good teachers leave good impression over their students.

They equip students with lots of knowledge, skills and positive attitudes so that students can never feel lost and go ahead. They help students to get sure about their goals of education through clear vision and ideas. Without teachers in the life one cannot grow mentally, socially and intellectually.
Standard 1 to 8 of the teaching of All subjects, various educational books have been prepared and the English teacher version of the flag has also been prepared by the teacher to impart education to English language. By using this teacher version the teacher will be in standard three days. One of the efforts of the Government of Gujarat and the primary education department can give effective teaching of English subject Q is selected from the standard 3 Teacher Edition 8
Circular:-Click Here to view

Post a Comment

0 Comments