અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

Savare 8 Vagya Thi 4 Vagya shudhi Petrol pamp Chalu rahese DATE 26/3/20 Thi Lagu

 Savare 8 Vagya Thi 4 Vagya shudhi Petrol pamp Chalu rahese  DATE 26/3/20 Thi Lagu  


Petroleum, in one form or another, has been used since ancient times, and is now important across society, including in economy, politics and technology. The rise in importance was due to the invention of the internal combustion engine, the rise in commercial aviation, and the importance of petroleum to industrial organic chemistry, particularly the synthesis of plastics, fertilisers, solvents, adhesives and pesticides.
More than 4000 years ago, according to Herodotus and Diodorus Siculus, asphalt was used in the construction of the walls and towers of Babylon; there were oil pits near Ardericca (near Babylon), and a pitch spring on Zacynthus.[10] Great quantities of it were found on the banks of the river Issus, one of the tributaries of the Euphrates. Ancient Persian tablets indicate the medicinal and lighting uses of petroleum in the upper levels of their society.

Post a Comment

0 Comments