અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

Std-5 Ghare Shikhie Mulyankan, Online Entry Google Form Link

Std-5 Ghare Shikhie Mulyankan, Online Entry Google Form Link


Ghare Shikhie is an educational program started by Gujarat Education Department for Std. 1 to 8 students to study at home
Ghare Shikhie Ekam Kasoti na Mulyankan Babat gcert Dvara Letter Karva ma Aavel chhe. Tema j Aa Video dvara Mulyankan Kevi rite Karvu 
Ghare Shikhie Mulyankan mate Online Entry Form Link and Excel File For Std-1. Download This File For Home Learning Direct marks Entry and Generate Rachanatmak Mulyankan Patrak-A Result File. School colleges are closed in this epidemic of corona virus. Even if the school is closed in this epidemic situation, the education of the children will not be carried out.Ghare Shikhie Mulyankan Excel File


Download Ghare Shikhie Mulyankan File for Std 1 to 8 Home Learning Result File. Useful for All Teachers for Ekam Kasoti mulyankan. So Download this pdf and Excel File and use it for Best Work


Std-5 Ghare Shikhie Mulyankan, Online Entry Google Form Link


ONLINE ENTRY FORM : CLICK HERE


🌴ધો - ૧      CLICK HERE
🌴ધો - ૨      CLICK HERE
🌴ધો - 3️⃣     CLICK HERE
🌴ધો - 4️⃣     CLICK HERE
🌴ધો - 6️⃣     CLICK HERE
🌴ધો - 7️⃣     CLICK HERE
🌴ધો - 8️⃣     CLICK HERE

Post a Comment

0 Comments