અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

NISTHA Talim Module 10, 11, and 12 Aheval files in Gujarati.

Welcome to Nistha Study and Educational Website.

NISTHA Talim Module 10, 11, 12 Aheval Swadhyay karya.

(નવેમ્બર 2021થી ચાલુ થયેલ નવા દીક્ષા કોર્ષમાં જોડાવા.)
Dikhsha Application Nishta course Modules 10, 11, 12 gujarati aheval pdf download


Along with this we have sent the leaks of NISHTHA on Diksha training modules - 10, 11, and 12 which are date.  Diksha Online Training Modules to be complet on 29/10/2020 Nistha Talim gujarati aheval for teacher 2020 in online course

 Nistha module Quiz 10 to 12 Answer is available in this www.emobiledates.com website. The teachers of your district who are still incomplete are asked to complete the training. As well as the teachers who have taken training in your district who are not registered on the Diksha portal to join the training by delivering the leaks.

 Important  Link for Nishtha Aheval Lekhan Namuna


Module 10 Aheval Lekhan and Swadhyay karya pdfModule 11 Aheval Lekhan and Swadhyay karya pdfModule 12 Aheval Lekhan and Swadhyay karya pdf


Nistha Aheval module 1 to 3 Word file Download

Nishtha Teacher Talim Gujarat 2022 in online course.

Diksha application in Scanning the QR code given next to the video explaining. how to login to the Nistha On Diksha course as well as filling out the self declaration form can be seen. To join the teacher training, the self declaration form must be filled on the loyalty portal by 4-10-2020 and the teacher code and the school u dice code must be filled in it. 

Nistha Talim gujarati aheval for teacher 2022 in online course.   Primary teachers who are left behind in loyalty training have to attend the online training school through 18 courses.  
Fln 3.0 NISTHA Talim Module 10, 11, and 12 Aheval files in Gujarati, nishtha module 11 aheval pdf, nishtha module 12 answer key pdf emobiledates.com


નવેમ્બર 2021થી ચાલુ થયેલ નવા દીક્ષા કોર્ષમાં જોડાવા.
NISTHA FLN 3.0 Talim Course Joinning Link on Diksha App. 
 
નિષ્ઠા FNL 3.0 મોડ્યુલ 1 to 12 ના જવાબો  અને અહેવાલ માટે:-  અહીં ક્લિક કરો

  • NISHTHA TEACHER TRAINING MODULE  AHEVAL AND SWADHAYAY KAAM, nistha teacher training program 2022 gujarat certificate pdf Nistha module 10 11 12 13 14 15 16 17 18 quiz

  • NISTHA TALIM AHEVAL pdf Module 2022, Nishta Training Aheval pdf  in Gujarati, nistha module 10, 11, 12 aheval file download AND nistha module aheval file available soon on our emobiledates website.

Post a Comment

0 Comments