અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

APRIL 2021 HOME LEARNING TIME TABLE USEFUL FOR ALL SCHOOL

APRIL 2021 HOME LEARNING TIME TABLE
USEFUL FOR ALL SCHOOL


While Gujarat's primary schools are also offering online education in its high schools, the government is trying to provide online education through applications like DD Girnar and Diksha.

The April  timetable for Std. 1 to 2, 3 to 5, 6 to 8, and 9 to 12 is placed on our website which is useful for any primary school children and teachers.

Home learning time tableDoordarshan Kendra under "Home Learning" - Schedule of Educational Work on DD Girnar from 1st April to 15th April 2021


Children in Std. 1 to 2, 3 to 5, 6 to 8, and 9 to 12 teachers and parents can download or get information from our website if they want the time table of Home Learning.

APRIL 2021 HOME LEARNING TIME TABLE DOWNLOAD KARO USEFUL FOR ALL SCHOOL
IMPORTANT LINK.


Home Learning Time Table 01-04-2021 to 15-04-2021

👱Circular
👱Home Learning Time Table Std 1 to 2
👱Home Learning Time Table Std 3 to 5
👱ધોરણ 1 અને 2 નું એપ્રિલ મહિનાનું સમય પત્રક ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો.
👱ધોરણ 3 થી 5 નું એપ્રિલ મહિનાનું સમય પત્રક ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો.
👱Home Learning Time Table Std 6 to 8
👱TIME TABLE 
PDF  DOWNLOAD


Home Learning Time Table 16-04-2021 to 30-04-2021

Children in Std. 1 to 2, 3 to 5, 6 to 8, and 9 to 12 teachers and parents can download or get information from our website if they want the time table of Home Learning.

Home Learning Time Table 16-04-2021 to 30-04-2021

Post a Comment

0 Comments