અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

Attendance of teachers in schools by Odd Even method in view of the situation of Corona

Letter to introduce the matter of re-establishing the attendance of teachers in schools by Odd Even method in view of the situation of Corona.

Due to Corona's situation, teacher unions have been introduced here to implement the odd-even method regarding teacher attendance in schools.

Half of the total staff of teachers in schools is represented by various unions of teachers to ensure that the staff is present in the schools. The purpose behind making this presentation is that based on the current situation of corona in the state of Gujarat, if such a decision is taken to prevent the spread of corona among teachers, it will be beneficial for the education world. Has been.
Corona is in full swing in Gujarat. At a time when direct education has been discontinued in schools, the attendance of school teachers' staff is also being reduced by various education unions and they have been introduced for the same.

Attendance of teachers in schools by Odd Even method in view of the situation of Corona.


🌱ગુજરાતમાં લોકડાઉન માટે હાઈકોર્ટ નો મહત્વ પૂર્ણ નિર્દેશ   
                 CLICK HERE


An even number is a number which has a remainder of

00 upon division by 2,2, while an odd number is a number which has a remainder of 11 upon division by 2.2.

If the units digit (or ones digit) is 1,3, 5, 7, or 9, then the number is called an odd number, and if the units digit is 0, 2, 4, 6, or 8, then the number is called an even number.

Thus, the set of integers can be partitioned into two sets based on parity:
the set of even (or parity 0) integers
the set of odd (or parity 1) integers.

Parity is a fundamental property of integers, and many seemingly difficult problems can be solved by making parity arguments.

🌱ગુજરાત સરકારના કર્મચારીઓ માટે રજા લીસ્ટ 2021 
                    CLICK HERE

Corona ne lidhe Odd Even mujab shikshako ni hajari chalu karava rajuaat


Corona ne lidhe karmchario sankramit na thay e mate shikshako ni hajari Odd even mujab karva shaikshik sangh dvara rajuaat

Corona ne lidhe Odd Even mujab shikshako ni hajari chalu karava rajuaat

Important Link
Download circular : Click Here

Post a Comment

0 Comments