અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

TAT BHARTI ( TAT Recruitment )

TAT  BHARTI ( TAT Recruitment )

Declaration of Education Assistant School Allocation

School allotment list has been posted at General posts for Granted Higher Secondary Recruitment.
Those who have been allotted a school are given a TAT number.

Subjectwise school allocation list to download

According to the advertisement published by Gujarat State Secondary and Higher Secondary Educational Staff Recruitment Selection Committee, Education Department,

Application Form for Education Assistant Recruitment (Government) of Gujarat State Secondary School 2019શિક્ષણ સહાયક ભરતી ઓફીસીયલ સાઈટ પર સુચના વાંચવા અહિ કલીક કરો
શાળાફાળવણી લીસ્ટ અહીંથી જુઓ


BIOLOGY શાળા ફાળવણી લીસ્ટ PDF


CHEMESTRY શાળા ફાળવણી લીસ્ટ PDF


COMMERCE શાળા ફાળવણીલીસ્ટ PDF


COMPUTER શાળા ફાળવણી લીસ્ટ PDF


ECONOMICS શાળા ફાળવણી લીસ્ટ PDF


ENGLISH શાળા ફાળવણી લીસ્ટ PDF


GEOGRAPHY શાળા ફાળવણી લીસ્ટ PDF


GUJARATI શાળા ફાળવણી લીસ્ટ PDF


HINDI શાળા ફાળવણી લીસ્ટ PDF


HISTORY શાળા ફાળવણી લીસ્ટ PDF

According to the advertisement published by Gujarat State Secondary and Higher Secondary Educational Staff Recruitment Selection Committee, Education Department,

Gujarat State Secondary and Higher Secondary
Academic Staff Recruitment Selection Committee

KRUSHI VIDHYA શાળા ફાળવણી લીસ્ટ PDF


MATHS શાળા ફાળવણી લીસ્ટ PDF


PHYLOSOPHY શાળા ફાળવણી લીસ્ટ PDF

PHYSICS શાળા ફાળવણી લીસ્ટ PDF

PSYCHOLOGY શાળા ફાળવણી લીસ્ટ PDF


SANSKKURT શાળા ફાળવણી લીસ્ટ PDF


SOCIOLOGY શાળા ફાળવણી લીસ્ટ PDF


STATISTICS શાળા ફાળવણી લીસ્ટ PDF

Post a Comment

0 Comments