અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

Home Learning Std 9 10 and Std 12 Study Link For High School on EmobileDates.

Bridge Course Std 9, 10 and 12 Gyansetu Youtube Link For High School.

Brige Course Std 9 10 and also std 12 available in one blog post. Also the activity given on page number 10 to 12 in standard 4 mathematics textbook should be done.

Home Larning Std 9 and Std 10 Gyansetu Youtube Link For High School. This, in order to achieve the study conclusion of Mathematics, Science, Environment and Social Science subject, it is essential that the study conclusion of the previous standard be achieved.


અભ્યાસ માટે સરકારી એપ: G-ShaLa ધોરણ 9 - 10 માટે ડાઉનલોડ કરો. (Latest Version)

Here are some basic facts about a stomp pad.  All of which will be very useful in this NEW NORMAL situation.


ધોરણ 9 માટે  આજનો હોમ લર્નિંગ વિડીયો. 👇🏼

 STD 9  દિવાળી વેકેશનમાં ઉપયોગી થઈ શકે એવી તમામ pdf

આજે 29/10/2021 વિજ્ઞાન :- વિડીયો જુઓ

28/10/2021 વિજ્ઞાન :- વિડીયો જુઓ

27/10/2021 વિજ્ઞાન :- વિડીયો જુઓ

26/10/2021 વિજ્ઞાન :- વિડીયો જુઓ


24/09/2021 વિજ્ઞાન :- વિડીયો જુઓ

22/09/2021 વિજ્ઞાન :- વિડીયો જુઓ

21/09/2021 વિજ્ઞાન :- વિડીયો જુઓ

16/09/2021 ગણિત :- વિડીયો જુઓ

15/09/2021 ગણિત :- વિડીયો જુઓ

14/09/2021 ગણિત :- વિડીયો જુઓ

13/09/2021 ગણિત :- વિડીયો જુઓ

27/08/2021 વિજ્ઞાન :- વિડીયો જુઓ

26/08/2021 વિજ્ઞાન :- વિડીયો જુઓ

25/08/2021 વિજ્ઞાન :- વિડીયો જુઓ

24/08/2021 વિજ્ઞાન :- વિડીયો જુઓ

18/08/2021 ગણિત :- વિડીયો જુઓ

17/08/2021 ગણિત :- વિડીયો જુઓ

14/08/2021 ગણિત :- વિડીયો જુઓ

13/08/2021 ગણિત :- વિડીયો જુઓ

12/08/2021 ગણિત :- વિડીયો જુઓ

04/08/2021 વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

03/08/2021 વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

02/08/2021 વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

31/07/2021 વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

30/07/2021 વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

29/07/2021 વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ


ધોરણ 12 માટે  આજનો હોમ લર્નિંગ વિડીયો.👇

29/10/2021 રસાયણ વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

28/10/2021 રસાયણ વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

27/10/2021 રસાયણ વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

26/10/2021 રસાયણ વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

25/09/2021 જીવ વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

24/09/2021 નામાના મૂળતત્વો:- વિડીયો જુઓ

22/09/2021 નામાના મૂળતત્વો:- વિડીયો જુઓ

21/09/2021 નામાના મૂળતત્વો:- વિડીયો જુઓ

20/09/2021 નામાના મૂળતત્વો:- વિડીયો જુઓ

17/09/2021 રસાયણ વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

16/09/2021 રસાયણ વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

15/09/2021 રસાયણ વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

14/09/2021 રસાયણ વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

13/09/2021 રસાયણ વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

08/09/2021 જીવ વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

07/09/2021 જીવ વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

01/09/2021 નામાના મૂળતત્વો:- વિડીયો જુઓ

27/08/2021 ગણિત:- વિડીયો જુઓ

26/08/2021
 ગણિત:- વિડીયો જુઓ


25/08/2021 ગણિત:- વિડીયો જુઓ

24/08/2021 ગણિત:- વિડીયો જુઓ

23/08/2021 ગણિત:- વિડીયો જુઓ

21/08/2021 જીવ વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

14/08/2021
 ભૌતિક વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

13/08/2021 ભૌતિક વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

12/08/2021 ભૌતિક વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

11/08/2021 ભૌતિક વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

10/08/2021 ભૌતિક વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

09/08/2021 ભૌતિક વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

07/08/2021 ભૌતિક વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

06/08/2021 ભૌતિક વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

05/08/2021 ફીઝિક્સ:- વિડીયો જુઓ

29/07/2021 રસાયણ વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

29/07/2021 રસાયણ વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

28/07/2021 રસાયણ વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

26/07/2021 રસાયણ વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

24/07/2021 રસાયણ વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

23/07/2021 રસાયણ વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

22/07/2021 રસાયણ વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ


ધોરણ 10 માટે  આજનો હોમ લર્નિંગ વિડીયો. 👇🏼


Tઓday 29/10/2021  વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

25/09/2021  વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

20/09/2021 ગણિત:- વિડીયો જુઓ

17/09/2021 ગણિત:- વિડીયો જુઓ

08/09/2021 વિજ્ઞાન :- વિડીયો જુઓ

07/09/2021 વિજ્ઞાન :- વિડીયો જુઓ

06/09/2021 વિજ્ઞાન :- વિડીયો જુઓ

04/09/2021 ગણિત :- વિડીયો જુઓ

03/09/2021 ગણિત :- વિડીયો જુઓ

02/09/2021 અંગ્રેજી :- વિડીયો જુઓ

01/09/2021 અંગ્રેજી :- વિડીયો જુઓ

23/08/2021 વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

21/08/2021 
વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

11/08/2021 
અંગ્રેજી 
:- વિડીયો જુઓ

10/08/2021 અંગ્રેજી :- વિડીયો જુઓ

09/08/2021 ગણિત  :- વિડીયો જુઓ

07/08/2021 ગણિત :- વિડીયો જુઓ

06/08/2021 ગણિત  :- વિડીયો જુઓ

05/08/2021 ગણિત  :- વિડીયો જુઓ

28/07/2021 વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

26/07/2021 
વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

24/07/2021 વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

23/07/2021  વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ


ધોરણ 11 માટે  આજનો હોમ લર્નિંગ વિડીયો.👇🏼

29/10/2021  વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

27/09/2021 જીવ વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ
06/09/2021 ગણિત:- વિડીયો જુઓ
04/09/2021 ગણિત:- વિડીયો જુઓ
03/09/2021 ગણિત:- વિડીયો જુઓ
02/09/2021 ગણિત:- વિડીયો જુઓ

18/08/2021 જીવ વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ
17/08/2021 જીવ વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ
04/08/2021 ગણિત:- વિડીયો જુઓ
03/08/2021 ગણિત:- વિડીયો જુઓ
02/08/2021 ગણિત:- વિડીયો જુઓ
31/07/2021 ગણિત:- વિડીયો જુઓ

______________________________


Important Link For Class 9th Videos 

STD 9 Bridge Course Class Video and Gyansetu Textbook pdf 2021 Download.

17/07/2021 Std 9 અંગ્રેજી Gyansetu Study Materials CLICK HERE

16/07/2021 Std 9 ગણિત Gyansetu Study Materials CLICK HERE

15/07/2021 Std 9 ગુજરાતી Gyansetu Todays Videos CLICK HERE

12/07/2021 Std 9 ગુજરાતી Gyansetu Todays Videos CLICK HERE

09/07/2021 Std 9 ગણિત Gyansetu Study Materials CLICK HERE

08/07/2021 Std 9 ગુજરાતી Gyansetu Todays Videos CLICK HERE

07/07/2021 Std 9 અંગ્રેજી Gyansetu Study Materials CLICK HERE

06/07/2021 Std 9 ગણિત Gyansetu Study Materials CLICK HERE

05/07/2021 Std 9 ગુજરાતી Gyansetu Todays Videos CLICK HERE

03/07/2021 Std 9 અંગ્રેજી Gyansetu Study Materials CLICK HERE

02/07/2021 Std 9 ગણિત Gyansetu Study Materials CLICK HERE

01/07/2021 Std 9 ગુજરાતી Gyansetu Todays Videos  Study CLICK HERE
_______________________________________________

30/06/2021 Std 9 અંગ્રેજી Gyansetu Study Materials CLICK HERE

29/06/2021 Std 9 ગણિત Gyansetu Study Materials CLICK HERE

28/06/2021 Std 9 ગુજરાતી Gyansetu Todays Videos  Study CLICK HERE

26/06/2021 Std 9 અંગ્રેજી Gyansetu Study Materials CLICK HERE

25/06/2021 Std 9 ગણિત Gyansetu Study Materials CLICK HERE

24/06/2021 Std 9 ગુજરાતી Gyansetu Study Materials CLICK HERE

23/06/2021 Std 9 અંગ્રેજી Gyansetu Study Materials CLICK HERE

22/06/2021 Std 9 ગણિત Gyansetu Class study  CLICK HERE

21/06/2021 Std 9 ગુજરાતી Gyansetu Class study  CLICK HERE

19/06/2021 Std 9 અંગ્રેજી Gyansetu Study Materials CLICK HERE

18/06/2021 Std 9 ગણિત Gyansetu Class study  CLICK HERE

17/06/2021 Std 9 ગુજરાતી Gyansetu Class study  CLICK HERE

16/06/2021 Std 9 અંગ્રેજી Gyansetu Study Materials CLICK HERE

15/06/2021 Std 9 ગણિત Gyansetu Class study  CLICK HERE

14/06/2021 Std 9 ગુજરાતી Gyansetu Class study  CLICK HERE

12/06/2021 Std 9 English Gyansetu Class study  CLICK HERE

11/06/2021 Std 9 Mathamatics Gyansetu Class study CLICK HERE

10/06/2021 Std 9 Gujarati Class CLICK HERE

This is of Jeevan shikshan ank gives standardized study findings.  This issue covers the study findings of Std. 6th to 8th. The study findings of Std. 3rd to 5th will also be published in the next issue. We hope that this issue will be very useful for all dear friends. Std 9 and standard 10 Online Study ghana setu latest Videos on this site.


Important Link For SSC Class 10th Videos 

STD 10 bridge course class Video and Gyansetu Textbook pdf 2021 Download.

17/07/2021 Std 10th  Gyansetu Study Videos ગુજરાતી  and  વિજ્ઞાન

16/07/2021 Std 10th  Gyansetu Study Videos ગણિત  and  અંગ્રેજી

15/07/2021 Std 10th  Gyansetu Study Videos ગુજરાતી  and  વિજ્ઞાન

12/07/2021 Std 10th  Gyansetu Study Videos ગણિત  and  અંગ્રેજી

09/07/2021 Std 10th  Gyansetu Study Videos ગણિત  and  અંગ્રેજી

08/07/2021 Std 10th  Gyansetu Study Videos ગુજરાતી  and  વિજ્ઞાન

07/07/2021 Std 10th  Gyansetu Study Videos ગણિત  and  અંગ્રેજી

06/07/2021 Std 10th  Gyansetu Study Videos ગુજરાતી  and  વિજ્ઞાન

05/07/2021 Std 10th  Gyansetu Study Videos ગણિત  and  અંગ્રેજી

03/07/2021 Std 10th  Gyansetu Study Videos ગુજરાતી  and  વિજ્ઞાન

02/07/2021 Std 10th  Gyansetu Study Videos ગણિત  and  અંગ્રેજી

01/07/2021 Std 10th  Gyansetu Study Videos ગુજરાતી  and  વિજ્ઞાન
_______________________________________________

30/06/2021 Std 10th  Gyansetu Study Videos ગણિત  and  અંગ્રેજી

29/06/2021 Std 10th  Gyansetu Study Videos ગુજરાતી  and  વિજ્ઞાન

28/06/2021 Std 10th  Gyansetu Study Videos ગણિત  and  અંગ્રેજી

26/06/2021 Std 10th  Gyansetu Study Videos ગુજરાતી  and  વિજ્ઞાન

25/06/2021 Class 10  Gyansetu Online Study Video અંગ્રેજી and  ગણિત

24/06/2021 Std 10th  Gyansetu Class  Study  ગુજરાતી  and  વિજ્ઞાન

23/06/2021 Std 10  Gyansetu Online School study  અંગ્રેજી and  ગણિત

22/06/2021 Std 10  Gyansetu Class  study  ગુજરાતી  and  વિજ્ઞાન

21/06/2021 Std 10  Gyansetu Online School study  અંગ્રેજી and  ગણિત

19/06/2021 Std 10  Gyansetu Videos study for  ગુજરાતી  and  વિજ્ઞાન

18/06/2021 Std 10  Gyansetu Online School study  અંગ્રેજી and  ગણિત

17/06/2021 Std 10  Gyansetu Class  study  ગુજરાતી  and  વિજ્ઞાન

16/06/2021 Std 10  Gyansetu Online School study  અંગ્રેજી and  ગણિત

15/06/2021 Std 10  Gyansetu Class  study  ગુજરાતી  and  વિજ્ઞાન

14/06/2021 Std 10  Gyansetu Class study English  and  Mathemacis

12/06/2021 Std 10  Gyansetu Class study Gujarati  and  Science and Tech.

11/06/2021 Std 10  Gyansetu Class study English  and  Mathematics

10/06/2021 Std 10  Online study Gujarati  and  Science Technology Videos.


Different codes are placed in this learning outcome.  In which e.g.  If M is the code for 601 then M stands for Mathematics.  The next digit represents the standard i.e. here 6 represents the sixth standard. The next digit represents the study conclusion number and the sub-study conclusion number.

Post a Comment

1 Comments