અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

Std 3 Todays Home Learning class study material Video on Emobiledates

Welcome to StudyMaterials emobiledates.com Educational Website.


Std 3 bridge course gyansetu class study material Youtube Videos.

Gujarat Council of Educational Research and Training (GCERT) is a leading state level institution for enhancing quality education in state and state level primary and secondary schools. Diksha portal online videos for std 3 Gujarati medium.
standard 3 home learning study material for bridge course gyansetu June July 2021

It was later upgraded to SCERT in 1988 under a resolution of the State Education Department. The Upgraded SCERT, now known as the Gujarat Council of Educational Research and Training (GCERT), is a fully-fledged state-level educational institution and is managed and guided by a board of directors as well as an executive committee.
હોમ લર્નિંગ માટે દરરોજના વિડીયો  માટેની એક માત્ર PDF સાચવો  DOWNLOAD

STD 3 STUDY HOME Learning YOU-TUBE 3rd CLASS VIDEOS.

ધોરણ 3 માટે આજનો હોમ લર્નિંગ વિડીયો. 

STD 3 : દિવાળી વેકેશનમાં કામ લાગે એવી તમામ pd
30/10/2021   પર્યાવરણ:- વિડીયો જુઓ

29/10/2021  ગણિત :- વિડીયો જુઓ

28/10/2021  ગુજરાતી :- વિડીયો જુઓ

27/10/2021  પર્યાવરણ :- વિડીયો જુઓ

26/10/2021  ગણિત :- વિડીયો જુઓ

25/10/2021  ગુજરાતી :- વિડીયો જુઓ

27/09/2021  ગુજરાતી :- વિડીયો જુઓ

25/09/2021  પ્રવૃત્તિસભર કાર્યક્રમવિડીયો જુઓ

24/09/2021  ગણિત :- વિડીયો જુઓ

22/09/2021  પર્યાવરણ :- વિડીયો જુઓ

21/09/2021  ગણિત :- વિડીયો જુઓ

20/09/2021  ગુજરાતી :- વિડીયો જુઓ

18/09/2021  પ્રવૃત્તિસભર કાર્યક્રમવિડીયો જુઓ

17/09/2021  ગણિત :- વિડીયો જુઓ

16/09/2021  ગુજરાતી :- વિડીયો જુઓ

14/09/2021  ગણિત
 :- વિડીયો જુઓ 

13/09/2021  
ગુજરાતી :- વિડીયો જુઓ
 
08/09/2021  પર્યાવરણ :- વિડીયો જુઓ

07/09/2021  ગણિત
 :- વિડીયો જુઓ
 
06/09/2021  
ગુજરાતી :- વિડીયો જુઓ 

04/09/2021  પ્રવૃત્તિસભર કાર્યક્રમ:- વિડીયો જુઓ

03/09/2021  ગણિત :- વિડીયો જુઓ

02/09/2021  પર્યાવરણ :- વિડીયો જુઓ

01
/09/2021  પર્યાવરણ :- વિડીયો જુઓ

15/09/2021  પર્યાવરણ :- વિડીયો જુઓ

27/08/2021  ગણિત :- વિડીયો જુઓ  
26/08/2021  
 ગુજરાતી :- વિડીયો જુઓ 
25/08/2021  પર્યાવરણ :- વિડીયો જુઓ
24/08/2021  ગણિત :- વિડીયો જુઓ  
23/08/2021   ગુજરાતી :- વિડીયો જુઓ 
21/08/2021   પ્રવૃત્તિ :- વિડીયો જુઓ 
18/08/2021  પર્યાવરણ :- વિડીયો જુઓ
17/08/2021  ગણિત :- વિડીયો જુઓ  
14/08/2021  પ્રવૃત્તિ :- વિડીયો જુઓ  
13/08/2021  ગણિત :- વિડીયો જુઓ  
12/08/2021  ગુજરાતી :- વિડીયો જુઓ
11/08/2021  પર્યાવરણ :- વિડીયો જુઓ
10/08/2021  ગણિત :- વિડીયો જુઓ  
09/08/2021  ગુજરાતી :- વિડીયો જુઓ  
07/08/2021  પ્રવૃત્તિ :- વિડીયો જુઓ  
06/08/2021  ગણિત :- વિડીયો જુઓ 
04/08/2021 પર્યાવરણ  :- વિડીયો જુઓ 
03/08/2021 ગણિત :- વિડીયો જુઓ
02/08/2021 ગુજરાતી:- વિડીયો જુઓ
26/07/2021 આસપાસ(પર્યાવરણ):- વિડીયો જુઓ
05/08/2021 ગુજરાતી  :- વિડીયો જુઓ 

31/07/2021 શાળા પ્રવૃત્તિ:- વિડીયો જુઓ
30/07/2021 ગણિત:- વિડીયો જુઓ
29/07/2021 ગુજરાતી:- વિડીયો જુઓ
28/07/2021 ગણિત:- વિડીયો જુઓ
24/07/2021 શાળા શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિ:- વિડીયો જુઓ
23/07/2021 ગણિત:- વિડીયો જુઓ

__________________________________________________STD 3 STUDY HOME Learning Bridge Course Gyansetu YOU-TUBE 3rd CLASS ALL VIDEOS.

17/07/2021 Std 3 ગુજરાતી Gyansetu Class study CLICK HERE

16/07/2021 Std 3 ગણિત Gyansetu Class study CLICK HERE

15/07/2021 Std 3 ગુજરાતી Gyansetu Class study CLICK HERE

14/07/2021 Std 3 ગણિત Gyansetu Class study CLICK HERE

12/07/2021 Std 3 ગણિત Gyansetu Class study CLICK HERE

09/07/2021 Std 3 ગુજરાતી Gyansetu Class study CLICK HERE

08/07/2021 Std 3 ગણિત Gyansetu Video CLICK HERE

07/07/2021 Std 3 ગણિત Gyansetu Video CLICK HERE

06/07/2021 Std 3 ગુજરાતી Gyansetu Class study CLICK HERE

05/07/2021 Std 3 ગણિત Gyansetu Video CLICK HERE

03/07/2021 Std 3 ગુજરાતી Gyansetu Class study CLICK HERE

02/07/2021 Std 3 ગણિત Gyansetu Video CLICK HERE

01/07/2021 Std 3 ગુજરાતી Todays Video CLICK HERE

30/06/2021 Std 3 ગણિત Gyansetu Video CLICK HERE

29/06/2021 Std 3 ગુજરાતી Todays Video CLICK HERE

28/06/2021 Std 3 ગણિત Gyansetu Video CLICK HERE

26/06/2021 Std 3 ગુજરાતી Todays Video CLICK HERE

25/06/2021 Std 3 ગણિત Gyansetu Video CLICK HERE

24/06/2021 Std 3 ગુજરાતી Gyansetu Class study CLICK HERE

23/06/2021 Std 3 ગણિત Gyansetu Class study CLICK HERE

22/06/2021 Std 3 ગુજરાતી Gyansetu Class study CLICK HERE

21/06/2021 Std 3 ગણિત Gyansetu Class study CLICK HERE

19/06/2021 Std 3 ગુજરાતી Gyansetu Videos study CLICK HERE

18/06/2021 Std 3 ગણિત Gyansetu Class study CLICK HERE

17/06/2021 Std 3 ગુજરાતી Gyansetu Class study CLICK HERE

16/06/2021 Std 3  ગણિત Gyansetu Class study CLICK HERE

15/06/2021 Std 3 ગુજરાતી Gyansetu Class study CLICK HERE

14/06/2021 Std 3  ગણિત Gyansetu Class study CLICK HERE

12/06/2021 Std 3 Gujarati Gyansetu Class study CLICK HERE

11/06/2021 Std 3 Ganit Gyansetu Class study CLICK HERE

10/06/2021 Std 3 Gujarati Online study CLICK HERE

Bridge Course - Class Readiness: Details of Gyansetu Literature and Link to Download Subject Wise Literature.

      Teacher and Student Useful Study Youtube Videos Link 2021, Students from Std. 1 to Std. 1 in the entire state will be taught for one month using this "Bridge Course ClassReadiness: Gyansetu" material.

        Std. 1 to 10 students will also have to use last year's textbooks in the study of this material. Students will have to do writing work in this material and also students from Std-9 to 10 will have to make a separate notebook.

Post a Comment

0 Comments