અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

Home Learning Primary School Class 7 Online Study material Videos.

STD 7 Home Learning VIDEO AND GYANSETU PDF TEXT BOOK 2021.

std 7  social Science, Sanskrit, maths, Hindi and English online study material videos download, Gujarati home learning study material videos. vigyan std 7 home learning study material primary school Gujarati videos

Gyansetu now available DD-Girnar-video in mobile live play link.  top quality textbooks are published and to Gujarat students they're easily available at reasonable prices. G-shala Gov. application and Gyansetu Online School Learning Video is also very useful for standard 7 when online education is going on in Gujarat nowadays.
શિક્ષણ વિભાગની નવી એપ: G-ShaLa ધોરણ 7 માટે ડાઉનલોડ કરો. ( New Version) 
                  Study Material Gyansetu Video and Gshala App for all subjects for Std 7th. Is given in. Through Mandal Std 1 to 12 Gujarati Medium textbooks are published. To watch today's Gyan Setu videos for teachers and standard 7th children.              Thereafter in Hindi, English, Marathi, Sindhi, Urdu, Sanskrit and Tamil Language also text books are published. Today's home learning videos online for std 7

હોમ લર્નિંગ માટે દરરોજના વિડીયો  માટેની એક માત્ર PDF સાચવો:- PDF DOWNLOAD

Lecture Notes: Download Lecture Notes and get access to Recorded Sessions of Live sses. Revisit important topics whenever you need. Anytime, Anywhere: Watch our classes, live or recorded, anytime from the comfort of all your devices.

ધોરણ 7 માટે આજનો હોમ લર્નિંગ વિડીયો.👇🏼


આજે 30/10/2021 વિજ્ઞાન - સામાજિક: વિડીયો જુઓ

29/10/2021 વિજ્ઞાન - સામાજિક વિ.:- વિડીયો જુઓ

28/10/2021 હિન્દી - સામાજિક વિ.:- વિડીયો જુઓ

27/10/2021 ગણિત - અંગ્રેજી:- વિડીયો જુઓ

26/10/2021 વિજ્ઞાન - સામાજિક વિ.:- વિડીયો જુઓ

25/09/2021 વિજ્ઞાન :- વિડીયો જુઓ

24/09/2021 ગણિત-હિન્દી :- વિડીયો જુઓ

22/09/2021 અંગ્રેજી-સામાજિક વિ.:- વિડીયો જુઓ

21/09/2021 અંગ્રેજી-સામાજિક વિ.:- વિડીયો જુઓ

20/09/2021 અંગ્રેજી-સંસ્કૃત:- વિડીયો જુઓ

17/09/2021 ગણિત-હિન્દી :- વિડીયો જુઓ

16/09/2021 અંગ્રેજી - વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

15/09/2021 વિજ્ઞાન - हिन्दी :- વિડીયો જુઓ

14/09/2021 અંગ્રેજી - સા.વિ.:- વિડીયો જુઓ

13/09/2021 ગણિત-ગુજરાતી:- વિડીયો જુઓ

08/09/2021 ગણિત-સંસ્કૃત:- વિડીયો જુઓ

07/09/2021 વિજ્ઞાન - અંગ્રેજી:- વિડીયો જુઓ

06/09/2021 ગણિત - અંગ્રેજી:- વિડીયો જુઓ

04/09/2021 ચિત્રકામ Drawing :- વિડીયો જુઓ

03/09/2021 સા.વિજ્ઞાન-અંગ્રેજી:- CLICK HERE

02/09/2021 વિજ્ઞાન - हिन्दी :- વિડીયો જુઓ

01/09/2021 અંગ્રેજી - સા.વિ.:- વિડીયો જુઓ

27/08/2021  વિજ્ઞાન  અંગ્રેજી :- વિડીયો જુઓ

26/08/2021 અંગ્રેજી - સા.વિ.:- વિડીયો જુઓ


25/08/2021 हिन्दी-ગણિત :- વિડીયો જુઓ

24/08/2021 અંગ્રેજી - સા.વિ.:- વિડીયો જુઓ

23/08/2021 ગણિત - અંગ્રેજી:- વિડીયો જુઓ

21/08/2021
 ચિત્રકામ:- વિડીયો જુઓ


18/08/2021 વિજ્ઞાન-ગુજરાતી :- વિડીયો જુઓ

17/08/2021 ગુજરાતી - સા.વિ- :- વિડીયો જુઓ

14/08/2021 ચિત્રકામ:- વિડીયો જુઓ

13/08/2021 
- વિજ્ઞાન - અંગ્રેજી :- વિડીયો જુઓ

12/08/2021 
- વિજ્ઞાન - અંગ્રેજી :- વિડીયો જુઓ

11/08/2021 અંગ્રેજી-સા. વિજ્ઞાન :- વિડીયો જુઓ

10/08/2021 અંગ્રેજી - સા.વિજ્ઞાન- :- વિડીયો જુઓ

09/08/2021 સા.વિજ્ઞાન-અંગ્રેજી :- વિડીયો જુઓ

07/08/2021 વાર્તા- વૈદિક ગણિત:- વિડીયો જુઓ

06/08/2021 સા.વિજ્ઞાન-અંગ્રેજી:- વિડીયો જુઓ

05/08/2021 વિજ્ઞાન :- વિડીયો જુઓ

04/08/2021  અંગ્રેજી- ગણિત :- વિડીયો જુઓ

03/08/2021 સા.વિ. -હિન્દી:- વિડીયો જુઓ

02/08/2021 વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

31/07/2021 ચિત્રકામ:- વિડીયો જુઓ

30/07/2021 ગણિત, અંગ્રેજી:- વિડીયો જુઓ

26/07/2021
 સામાજિક વિ. અંગ્રેજી:- વિડીયો જુઓ

24/07/2021 શાળા શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિ:- વિડીયો જુઓ

23/07/2021  વિજ્ઞાન, ગુજરાતી:- વિડીયો જુઓDhoran 7 mate Gujarati home learning online study material videos. vigyan std 7 home learning study material primary school Gujarati videos

Important Link For Standard 7 Study Videos.

29/07/2021  વિજ્ઞાન, અંગ્રેજી:- વિડીયો જુઓ

16/07/2021 Std 7 ગણિત Gyansetu Videos study CLICK HERE

15/07/2021 Std 7 ગુજરાતી Gyansetu Videos study CLICK HERE

12/07/2021 Std 7 ગુજરાતી Gyansetu Videos study CLICK HERE

09/07/2021 Std 7 ગણિત  Gyansetu Class study CLICK HERE

08/07/2021 Std 7 ગુજરાતી Gyansetu Videos study CLICK HERE

07/07/2021 Std 7 અંગ્રેજી  Gyansetu Class study CLICK HERE

06/07/2021 Std 7 ગણિત  Gyansetu Class study CLICK HERE

05/07/2021 Std 7 ગુજરાતી Gyansetu Videos study CLICK HERE

03/07/2021 Std 7 અંગ્રેજી  Gyansetu Class study CLICK HERE

02/07/2021 Std 7 ગણિત  Gyansetu Class study CLICK HERE

01/07/2021 Std 7 ગુજરાતી Gyansetu Videos study CLICK HERE

30/06/2021 Std 7 અંગ્રેજી  Gyansetu Videos study CLICK HERE 

28/06/2021 Std 7 ગુજરાતી Gyansetu Videos study CLICK HERE

26/06/2021 Std 7 અંગ્રેજી  Gyansetu Videos study CLICK HERE 

25/06/2021 Std 7 ગણિત  Gyansetu Class study CLICK HERE

24/06/2021 Std 7 ગુજરાતી Gyansetu Videos study CLICK HERE

23/06/2021 Std 7 અંગ્રેજી  Gyansetu Videos study CLICK HERE 

22/06/2021 Std 7 ગણિત  Gyansetu Class study CLICK HERE

21/06/2021 Std 7 ગુજરાતી  Gyansetu Class study CLICK HERE

19/06/2021 Std 7 અંગ્રેજી  Gyansetu Videos study CLICK HERE

18/06/2021 Std 7 ગણિત  Gyansetu Class study CLICK HERE

17/06/2021 Std 7 ગુજરાતી Gyansetu Class study CLICK HERE

16/06/2021 Std 7 અંગ્રેજી  Gyansetu Videos study CLICK HERE

15/06/2021 Std 7 ગણિત  Gyansetu Class study CLICK HERE

14/06/2021 Std 7 ગુજરાતી Gyansetu Class study CLICK HERE

12/06/2021 Std 7 English Gyansetu Class study CLICK HERE

11/06/2021 Std 7 Ganit Gyansetu Class study CLICK HERE

10/06/2021 Std 7 Gujarati Online study CLICK HERE

Exam Categories in Unacademy Learning App:

Interactive Live Classes: Attend Live Classes, participate in Live Chat and get your doubts cleared - all during the class Weekly.


Never miss a class: Get notified for lessons, upcoming courses and recommendations curated just for you, and stay on track with your schedule.


We update the video for primary school children every day at this link. Keep visiting daily. Thank you for visiting our website www.emobiledates.com

Post a Comment

0 Comments