અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

STD 8 Home Learning class Video in Emobile Dates Live.

Welcome  to my home-Study-Materials  Educational  emobiledates.com Website...

STD 8 Home learning study material videos

         The teacher gave the students an understanding of punctuation. To be used in a sentence. The teacher has the students arrange.

HOME LEARNING STD 8 TODAYS ONLINE STUDY LINK.

This study uses the basic operations of numbers in standard 4 in everyday life to achieve the conclusion, which requires numeracy up to 10000. Also the activity given on page number 10 to 12 in standard 4 mathematics textbook should be done.

 

હોમ લર્નિંગ માટે દરરોજના વિડીયો  માટેની એક માત્ર PDF સાચવો:-  PDF DOWNLOAD

ધોરણ 8 માટે આજનો હોમ લર્નિંગ વિડીયો.👇🏼


આજે 30/10/2021 વિજ્ઞાન - ગણિત:- વિડીયો જુઓ

 29/10/2021 વિજ્ઞાન - સામાજિક:- વિડીયો જુઓ

28/10/2021 વિજ્ઞાન - ગણિત:- વિડીયો જુઓ

27/10/2021 વિજ્ઞાન - સંસ્કૃત:- વિડીયો જુઓ

26/10/2021 વિજ્ઞાન - સંસ્કૃત:- વિડીયો જુઓ

27/09/2021 ગણિત - હિન્દી:- વિડીયો જુઓ

25/09/2021 વિજ્ઞાન:-  વિડીયો જુઓ

24/09/2021 વિજ્ઞાન - હિન્દી:- વિડીયો જુઓ

22/09/2021 વિજ્ઞાન - ચિત્રકામ:- વિડીયો જુઓ

21/09/2021 સામાજિક વિજ્ઞાન :- વિડીયો જુઓ

20/09/2021 વિજ્ઞાન- અંગ્રેજી :- વિડીયો જુઓ

17/09/2021 ગુજરાતી- ગણિત:- વિડીયો જુઓ

16/09/2021 ગણિત - ગુજરાતી:- વિડીયો જુઓ

15/09/2021 વિજ્ઞાન - હિન્દી:- વિડીયો જુઓ

14/09/2021  ગણિત-સંસ્કૃત:- વિડીયો જુઓ

13/09/2021  ગણિત - ગુજરાતી:- વિડીયો જુઓ

08/09/2021 વિજ્ઞાન - હિન્દી:- વિડીયો જુઓ

07/09/2021 સામાજિક વિ. -અંગ્રેજી:- વિડીયો જુઓ

06/09/2021 ગણિત - અંગ્રેજી :- વિડીયો જુઓ

04/09/2021  ચિત્રકામ Drawing:- વિડીયો જુઓ

03/09/2021 વિજ્ઞાન-અંગ્રેજી :- વિડીયો જુઓ

02/09/2021 અંગ્રેજી- સામાજિક વિજ્ઞાન :- વિડીયો જુઓ

01/09/2021  ગણિત - હિન્દી :- વિડીયો જુઓ

26/08/2021 વિજ્ઞાન-અંગ્રેજી :- વિડીયો જુઓ

26/08/2021 સા. વિજ્ઞાન :- વિડીયો જુઓ

25/08/2021
 ગણિત-અંગ્રેજી :- વિડીયો જુઓ

24/08/2021
 વિજ્ઞાન-અંગ્રેજી :- વિડીયો જુઓ

23/08/2021
 સા. વિજ્ઞાન :- વિડીયો જુઓ

21/08/2021  ચિત્રકામ:- વિડીયો જુઓ

18/08/2021 અંગ્રેજી - વિજ્ઞાન   :- વિડીયો જુઓ

17/08/2021 અંગ્રેજીસા.વિ   :- વિડીયો જુઓ

13/08/2021 ડો. સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન   :- વિડીયો જુઓ

13/08/2021 અંગ્રેજી - વિજ્ઞાન   :- વિડીયો જુઓ

12/08/2021 અંગ્રેજી - વિજ્ઞાન   :- વિડીયો જુઓ

11/08/2021 સામાજિક વિજ્ઞાન :- વિડીયો જુઓ

10/08/2021 ગુજરાતી - અંગ્રેજી :- વિડીયો જુઓ

09/08/2021 સામાજિક વિજ્ઞાન.:- વિડીયો જુઓ

07/08/2021 વાર્તા- વૈદિક ગણિત.:- વિડીયો જુઓ

06/08/2021 સામાજિક વિજ્ઞાન.:- વિડીયો જુઓ

05/08/2021 ગણિત - અંગ્રેજી .:- વિડીયો જુઓ

04/08/2021 સામાજિક વિ.:- વિડીયો જુઓ

03/08/2021  ગણિત - હિન્દી :- વિડીયો જુઓ

02/08/2021  વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

31/07/2021  ચિત્રકામ:- વિડીયો જુઓ

30/07/2021  વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

29/07/2021  વિજ્ઞાન, ગુજરાતી:- વિડીયો જુઓ

28/07/2021 વિજ્ઞાન, અંગ્રેજી:- વિડીયો જુઓ

26/07/2021
 સામાજિક વિ., અંગ્રેજી:- વિડીયો જુઓ

24/07/2021 શાળા શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિ:- વિડીયો જુઓ

23/07/2021  વિજ્ઞાન, ગુજરાતી:- વિડીયો જુઓ


This is in order to achieve the study conclusion of Mathematics, Science, Environment and Social Science subject, it is essential that the study conclusion of the previous standard be achieved.


STD 8 bridge course class Study Video and Gyansetu Textbook pdf 2021 Download.

Class 8th  Important Link  For બ્રિજકોર્સ Videos 

17/07/2021 Std 8 અંગ્રેજી Gyansetu Online Video CLICK HERE

16/07/2021 Std 8 ગણિત Gyansetu Online Video CLICK HERE

15/07/2021 Std 8 ગુજરાતી Gyansetu Online Video CLICK HERE

12/07/2021 Std 8 ગુજરાતી Gyansetu Online Video CLICK HERE

09/07/2021 Std 8 ગણિત Gyansetu Online Video CLICK HERE

08/07/2021 Std 8 ગુજરાતી Gyansetu Online Video CLICK HERE

07/07/2021 Std 8 અંગ્રેજી Gyansetu Online Video CLICK HERE

06/07/2021 Std 8 ગુજરાતી Gyansetu Online Video CLICK HERE

05/07/2021 Std 8 ગુજરાતી Gyansetu Online Video CLICK HERE

03/07/2021 Std 8 ગણિત Gyansetu Online Video CLICK HERE

02/07/2021 Std 8 ગણિત Gyansetu Online Video CLICK HERE

01/07/2021 Std 8 ગુજરાતી Gyansetu Online Video CLICK HERE

30/06/2021 Std 8 અંગ્રેજી Gyansetu Online Study Video CLICK HERE

29/06/2021 Std 8 ગણિત Gyansetu Online Video CLICK HERE

28/06/2021 Std 8 ગુજરાતી Gyansetu Online Video CLICK HERE

26/06/2021 Std 8 અંગ્રેજી Gyansetu Online Video CLICK HERE

25/06/2021 Std 8 ગણિત Gyansetu Online Video CLICK HERE

24/06/2021 Std 8 ગુજરાતી Gyansetu Online Video CLICK HERE

23/06/2021 Std 8 અંગ્રેજી  Gyansetu Online study CLICK HERE

22/06/2021 Std 8 ગણિત Gyansetu Class study CLICK HERE

21/06/2021 Std 8 ગુજરાતી Gyansetu Class study CLICK HERE

19/06/2021 Std 8 અંગ્રેજી  Gyansetu Online study CLICK HERE

18/06/2021 Std 8 ગણિત Gyansetu Class study CLICK HERE

17/06/2021 Std 8 ગુજરાતી Gyansetu Class study CLICK HERE

16/06/2021 Std 8 અંગ્રેજી  Gyansetu Online study CLICK HERE

15/06/2021 Std 8 ગણિત Gyansetu Class study CLICK HERE

14/06/2021 Std 8 ગુજરાતી Gyansetu Class study CLICK HERE

12/06/2021 Std 8 English Gyansetu Class study CLICK HERE

11/06/2021 Std 8 Ganit Gyansetu Class study CLICK HERE

10/06/2021 Std 8 Gujarati Online study CLICK HERE

Here are some basic facts about a stomp pad. All of which will be very useful in this NEW NORMAL situation.

Post a Comment

0 Comments