અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

Teacher Readiness (SAJJATA) Survey Paripatra-2021

 Teacher Readiness (SAJJATA) Survey Paripatra-2021

Matter-Teacher Readiness Survey-2021

                      State Examination Board, Gandhinagar's letter no. Dated 303 3031 No. RAPBO / Secretary / Shis / 2081 / 314-3 
                 Mr., to state the above subject and reference that, Teacher readiness survey is planned on 1st. The detailed structure of the survey device will be as per the attached form. 

Reported to all the principals, teachers as well as CRCC of the schools under your jurisdiction. / BRCC is requested to do. So that the survey contains appropriate information to respond to. 

The survey covers five types of devices (for Std. 1 to 8 teachers, Std. 6 to 8 language and social science teachers, Std. 6 to 8 math and science teachers, HTAT principal and CR, CCB. For RCC) will be used. Each participant in the survey will have to give a detailed response to the two descriptive clauses. 
                All the teachers will have to download the survey entry form from the website of the State Examination Board (www.seb.exam.org) by entering their teacher code and date of birth on the teacher portal after 30/02/2021. Seating arrangement of all teachers will be at the respective taluka level.

NEW:- શિક્ષક સજ્જતાના પેપર-સ્થળ-સંચાલકો-બેઠક વ્યવસ્થા વગેરેનું આયોજન અંગે GR Date 12/08/2021 Download

You have to go to the survey place mentioned in it. The survey will be conducted as per the guideline of Kovid-12 of Central and State Government. Establishment will be given at every level by the State Examination Board for smooth conduct of the survey.

A teleconference will be held on 10/02/2021 giving detailed information to the survey research. All the District Education Officers will be given separate instructions regarding the survey system.
SHIKSHAK SAJJATA SARVE MALKHU STD 1 THI 5 
SHIKSHAK SAJJATA SARVE PARIPATRA Date- 06/08/21 

Post a Comment

1 Comments