અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

Free Spoken English Hello English Application Download.

Free Spoken English App. Learn English speaking, reading, writing.


શાળાનું મહેકમ ગણવા બાબતે લેટેસ્ટ GR .

ગુણોત્સવ 2.0 પરિપત્ર 2022 Date and GR  નીચે લિંકમાં pdf છે.

This is a good application for learning English. This application is in Gujarati language so you can use it very easily and without any worries. Download only from the link below.

Learn spoken English and Grammar from Hindi, Indonesian, Thai, Arabic, Malay, Urdu, Malay, Bangladeshi Bengali, Bengali, Punjabi, Telugu, Tamil, Kannada, Marathi, Gujarati, Oriya, Assamese, Malayalam, Chinese, Portuguese, Turkish and Nepali.


MDM યોજના ( PM પોષણ ) અંતર્ગત નવુ ભોજન મેનુ જાહેર.

A free English learning course used by over 50 Million learners for spoken English, grammar, and vocabulary building.

Hello English by is the number 1 ranked free Educational App, and the best free App to learn English.

Awarded Google's Editor's Choice 2018, 2017; "INDIA’S BEST MOBILE APP OF 2017" By Best Apps for 2016.

Study for English fatures:

475 Interactive Lessons: 
100% free interactive lessons with conversational English, grammar topics, vocabulary and more. All lessons work offline as well.

Interactive Games: On reading, translation, spellings, grammar, vocabulary. With immediate results and grammar tips.


Discussions with teachers: Ask questions on grammar and translations to teachers.

Practice using daily news and videos: Learn with latest news, articles, audio-video clips, and e-books.

English good application for learning English. This application is in Gujarati language so you can use it very easily and without any worries. Download only from the link below.

 
 Conversation and speaking practice game: Hold daily-use conversations by speaking into the App - improve your spoken English skills.


10,000 words Dictionary:

Learn new words, and hear their pronunciation.


Play with friends for English Study: Multi-player games and quizzes to practice English with learners across the global.


1. Hello English Gold Plan - Live Classes with English experts

2. Free - Trial on Hello English Pro

3. Get real-time translations and English corrections

4. Challenge and Play with other learners on Hello English now!

5. Participate in multiplayer challenge tournaments and earn mega rewards.

Important Letter for Primary School 

PM પોષણ અંતર્ગત નવા મેનુ મુજબ ભોજન પીરસવા બાબત લેટેસ્ટ પરિપત્ર 2022:-  Download GR

અહી pm poshan leter pdf માં આપેલ 2020નો ઓરીજનલ GR અહીંથી ડાઉનલોડ કરો.

Download the free App right away to help with your dream job interview, or with an exam, or to impress your friends! Improve English speaking, writing, reading and comprehension, and listening skills. Speak English with confidence !
ખેતી બેન્ક લોન અંગે ગુજરાતીમાં વાંચવા

વર્ષ 2022નું પ્રાથમિક શિક્ષકો નું નવું મહેકમ મંજુર કરવા બાબત આજનો પરિપત્ર Download GR 


ગુણોત્સવ 2.0 પરિપત્ર 2022
રાજ્યની પ્રાથમિક શાળાઓમાં શરૂ થશે એક્રેડીટેશન (ગુણોત્સવ 2.0) પ્રક્રિયા...

જાણો કઈ તારીખથી શરૂ થશે ગુણોત્સવ પ્રક્રિયા:-  પરિપત્ર વાંચવા અહીં ક્લિક કરોThis is a good application for learning English. This application is in Gujarati language so you can use it very easily and without any worries. Download only from the link below.

Download in Hello Application

Post a Comment

1 Comments