અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

E sharam card mobile ma kadho |E-SHARAM CARD MOBILE THI NIKLE KE NHI? |E-SHRAM CHARD SHU KAM AAVE CHHE |E-SHARAM CARD NA FAYDO SHU HOY CHHE? | E-SHARAM CARD MATE KON KOM ARAJI KARI SHKE| E-SHARAM CARD MOBILE MA DOWNLOAD| E-SHARAM CARD IN GUJARAT @emobiledates

E-SHARAM CARD MOBILE THI NIKLE KE NHI? |E-SHRAM CHARD SHU KAM AAVE CHHE |E-SHARAM CARD NA FAYDO SHU HOY CHHE? | E-SHARAM CARD MATE KON KOM ARAJI KARI SHKE| E-SHARAM CARD MOBILE MA DOWNLOAD| E-SHARAM CARD IN GUJARAT @emobiledates

E-SHARAM CARD mobile ma online araji kari shkay ke nhi ?|E-SHARAM CARD MOBILE THI NIKLE KE NHI?  |E-SHRAM CHARD SHU KAM AAVE CHHE |E-SHARAM CARD NA FAYDO SHU HOY CHHE?  |  E-SHARAM CARD MATE KON KOM ARAJI KARI SHKE|  E-SHARAM CARD IN GUJARAT @emobiledates @emobaile

If you are also a laborer then you can also avail this card @e sharam card yojana 2023

E-SHARAM CARD e bharat sarkar dvara shrm ane rojgar vibhage kamdaro na hit mate chalu karelu portal chhe je umedvare e-SHARAM card mate nodhni karavvi hoy to temne  Unique Identification Number [UAN] card malshe. Shrm ane rojgar mantalye asangathit shekhtarshekhtaro ma kamdaro no deta ektarit karva mate E-SHARAM PORTAL shru karma aavyu chhe ane NDUW detabez no upyog nvi nitio shru karva bhavishy ma vadhu nokario ni tako karva kamdaro mate nvi yojana karva mate karvama aavashe. Tme E-SHARAM CARD PORTAL 2022 ni adhikirut website e-SHARAM card na fayda, e-sharam mobile ma online nikale ke nhi?, E-SHARAM online araji kevi rite karvi, e-SHARAM card mobile ma downloa thay ?, E-SHARAM card dawned aavi mahiti aapeli chhe


E-SHARAM CARD shu chhe?. E-SHARAM cardna faydao, e-SHARAM card mobile ma online araji kari shakay?? 


E sharam card Documents required for online registration on the portal include Aadhaar Card, PAN Card and Bank Account.  For this, passport size photo and mobile number are also required. EMobile number must be linked with Aadhaar card.

E sharam card mate Mobile ma online araji kevi rite karvi [ How to apply online? ]

Join whatsApp group

Mobile ma online esharam card kadhva aatalu kro

[1]  First go to the official portal eshram.gov.in.

 [2]  Click on the Register on e-Shram option on      the home page.

 [3]  A new page will open.  Enter all the                  information in it.

 [4]   After that an OTP will be sent to the mobile number linked with your Aadhaar card.  Enter it.

 [5]   Now fill the details in the registration form that appears.

 [6]   Upload all the requested documents.

 [7]   After that check all the information once and submit it.

 [8]    After completing the registration process you will get a 10 digit E-Labour Card.

E sharam card na faydao shu chhe? 

E sharam card na fayadao je loko majuri karine gujran chalavata hoy teva loko mate khubaj mota fayadao chhe je niche mujab chhe

ALSO MORE Bankable loan scheme 8 lakhni loan melavo

If the unorganized sector workers are registered on the e-Shram portal, they get an accident insurance cover of Rs 2 lakh.  This means that if the worker falls victim to an accident, in the event of death or disability, he will be given an amount of Rs 2 lakh.  If the laborer is partially disabled, he will get one lakh rupees under this scheme.  Apart from this, unorganized sector workers with e-Shram Card are eligible for Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana, National Pension Yojana for Self Employed, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, Public Distribution System, Atal Pension Yojana, Pradhan Mantri Awas Yojana, National Social Assistance Yojana,  Ayushman Bharat, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, Pradhan Mantri Rojagar Creation Yojana will benefit.

E sharam card mate kon kon mobile ma online araji kari shke? 

People who work as workers and laborers in the unorganized sector are eligible to apply for the e-Labour portal. E sharam card mate niche mujab online mobile ma araji kari shke chhe

1  nana shimant kheduto
2  khetmajuro
3  shakbhaji ane falo vechava valo
4  alag alag jagyae kam karva vala majuro
5  iatna bhaththa vala
6  machchhi maro milna kam karva vala
7  pashupalan kamdaro
8  Beadle rolling
9   Labeling and packing
10  CSC
11 Carpenters Sericulture workers
12  Salt workers
13  Tannery workers
14   Building and construction workers
15   Leatherworkers
16   Midwives
17   domestic workers
18   the barber
19   Newspaper vendors
20   Rickshaw pullers
21    Auto drivers
22   reshm kheti kamdaro
23   House Maids
24   Street vendors
25   aasha varkar ( Asha Worker) 

CLICK HERE:- MAFAT PLOT SAHAY YOJANA 2023


Aa upar bataveli yadi vala tamama loko esharam card mate online mobile ma araji kari shke chhe

E sharam card mate aavak ketli hovi joie

E sharam card kadhavva mate koi aavak maryaada nathi pan aavak vero bharata na hova joaie
There is no income criteria for registering on eSHRAM as an unorganized worker.  However, he/she should not be an income tax payer

E sharam card 2 be lakh no labh kone male

In case of accidental death and permanent disability for one year Rs.  2 lakh assistance.
 In case of partial disability for one year Rs.  1 lakh assistance.

E sharam card na vadhara na fayadao

✔️ Financial assistance

 ✔️ Benefits of Social Security Scheme

 ✔️ More job opportunities

 ✔️ Premium wave for 1 year

 ✔️ BHIM Yojana Insurance Cover

 ✔️ Can track migrant labor employees

E sharam card રૂપિયા ખાતામાં આવ્યા મોબાઇલ નંબર નાખીને check કરો ( only for UP) 


E sharam card banavva kya kya aadhar puravani jarur hoy chhe?      

[1]    Bank Passbook
[2]    Ration card
[3]    electricity bill
[4]    aadhar card
[5]    Mobile number should be linked with Aadhaar number

E sharam card mate important link


E sharam card yojana official website


Read in Gujarati full information


Online araji kro - online aplay


E sharam card mate video
Chack website emobiledates.com


Gamada na kheduto mate e sharam card kadhi shakay chhe e sharam card khubaj agatynu chhe 
The question of farmers living in rural areas is whether they can also get e-labor card?  Today we will tell you which people can get e-labor card and which farmers are eligible to make this card?  Let's know about it in detail

Post a Comment

0 Comments