એક મિલિયન એટલે કેટલા રૂપિયા થાય? | એક ટ્રિલિયન એટલે કેટલા રૂપિયા થાય? | Million , Billion Trillion એટલે શું ? | ek million barabar rupiya thay | ek Billion etale ketla rupiya thay | ek trillion etale ketla rupiya thay | trillion એટલે કેટલા | trillion પાછળ કેટલા મીંડા આવે | Million Billion Tillion પાછળ કેટલા મીંડા આવે | How much is one million rupees? | How much is one trillion rupees? | What is Million, Billion?

 એક મિલિયન એટલે કેટલા રૂપિયા થાય? | એક ટ્રિલિયન એટલે કેટલા રૂપિયા થાય? | Million , Billion Trillion એટલે શું ? | ek million barabar rupiya thay | ek Billion etale ketla rupiya thay | ek trillion etale ketla rupiya thay | trillion એટલે કેટલા | trillion પાછળ કેટલા મીંડા આવે | Million Billion Tillion પાછળ કેટલા મીંડા આવે | Sarkari sahay yojana 2023 | @emobiledates


How much is one million rupees?  |  How much is one trillion rupees?  |  What is Million, Billion?


Million , Billion Trillion એટલે શું ?

 In India we usually use lakhs and crores regularly, confusing us with the figures of million and billion.

 We are hearing more about units like million and billion these days, so let's know in this post what figures these units come in lakhs and crores.

એક મિલિયન એટલે કેટલા રૂપિયા થાય? |  How much is one million rupees?

1 million means 10 lakhs

 1 million is 1 followed by six zeros = 1000000

 1 million = 1000000

 Similarly

 10 million = 10000000

 10 million means 100 lakhs (hundred lakhs) means 1 crore


એક બિલિયન એટલે કેટલા રૂપિયા થાય?| How much is one billion rupees?


1 billion is 1 followed by nine zeros

 1 billion = 1000000000

 1 billion means 100 crores or 10000 lakhs (ten thousand lakhs)

એક ટ્રિલિયન એટલે કેટલા રૂપિયા થાય? | How much is a trillion? | trillion પાછળ કેટલા મીંડા આવે |

1 ટ્રિલિયન – એક ટ્રિલિયન 1,0,000,000 લાખ [ એક કરોડ લાખ ]  અથવા  1,00000, કરોડ 

અથવા 1 trillion = 1,000,000,000,000

1 ની પાછળ 12 મીંડા આવે છે


CLICK HERE :- READ IN GUJARATI


CLICK HERE :- CLICK HERE READ MORE


No comments

Powered by Blogger.