જન્મનો દાખલો ઓનલાઈન મેળવો | Download Birth and Death Certificate Online | online Download kro janm no dakhlo

 જન્મનો દાખલો ઓનલાઈન મેળવો | Download Birth and Death Certificate Online | online Download kro janm no dakhlo | જન્મ અને મરણનું સર્ટિફિકેટ ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરો

Janmnu pramanpatra online mobile ma ghre betha download kri shako chho aaj nahi yugma badhu online thatu jay chhe khubj technology aagal vdhi rahi chhe hve tamare janm ane marannu pramanpatra joitu hoy to koi sarkari kacheri fera khavani koi jarur nathi fakt tamari jode emobile phone hoy to online pramanpatra kevi rite download karvu te niche mujab chhe


Now it is easy for you to create birth certificate.  Now you can easily make it online at home.  Birth certificates work from birth to school admission and passport creation.  If you have not yet created your own or your child's certificate, you can create a birth certificate through this process.

People in metros and municipalities had to stand in line earlier to get birth and death certificates.  Currently all the process of obtaining this certificate has been done through the online system to avoid the spread of corona spread.

વિધાર્થીઓ માટે ખાસ અહીં ક્લિક કરો

The risk of spreading the corona infection due to the crowd currently standing at the window and taking the certificate will be avoided.  The link will be sent via SMS to the mobile phone through the online system so that the birth or death certificate can be downloaded through the online system.  Birth or death certificate can be downloaded through this link.  From now on, by going to the e-identity portal https://eolakh.gujarat.gov.in/, by entering the mobile number or application number submitted at the time of registration, one can download the birth or death certificate with computerized  barcode and EE code as well as this certificate from any government office.  And will be valid in banks.  Until the second order of the State Government comes, it will have to be implemented as above.

Registration swan to be done within 21 days of birth | જન્મનો દાખલો ઓનલાઈન મેળવો

At the time of birth, most hospitals register births with local bodies such as municipal corporations.  Failure to do so will result in the hospital issuing its own discharge slip or birth certificate.  In such cases when you have not received the birth certificate from the hospital, you have to go to the municipal website and register for the birth certificate.  Registration has to be done within 21 days by going to the website of the municipality.

In Cassettes Holder Than Ne Yer, Registration Will Be On The Order Of The Magistrate

Most states register for a birth certificate within 21 days of birth.  If you have not registered within one year to get a 'Birth Certificate', you can register only after getting the order of the First Class Magistrate.  If the magistrate gives a certificate, you can register for a birth certificate

 You and your father's information must be filled in on the form.

 You will need to fill in your and your father's information on the registration form to create your birth certificate.  In one year old cases you have to go to the sub-district magistrate of your area on the current day from 9.30 am to 6 pm.  You can get the information of the magistrate of your area by visiting the website of the state or municipality.

Fill information online by barth pramaan patr 

Go to the municipal or state government website and click on the 'Birth Certificate' option.  Fill the information of parent and child they have to take a print copy of this form.  You have to take the document along with this copy to the municipal office.  For 'Birth Certificate' visit the municipal or state website and click on the link

You can create birth certificate online in states like Delhi UP Rajasthan Punjab Haryana and Madhya Pradesh.

 You will get a single copy of the birth certificate for free but you have to pay for multiple copies.

 There is a minimum fee of Rs 20 per copy for making a birth certificate

જન્મ અને મરણનું સર્ટિફિકેટ ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરો | Download Birth and Death Certificate Online

A birth certificate is a very useful document to prove a person's identity and age. A birth certificate is usually issued by the government at the time of a person's birth. Through a birth certificate, the government records the date of birth, place of birth and parents' names in government records.  It is mandatory to register the birth within 21 days of the birth, after registration the birth certificate can be easily downloaded online from the application number provided.

How long to get the birth certificate

You will get birth certificate between 7 days to 21 days.

 You can also download this birth certificate online or go to the corporation office and take it.

Official website :- https://eolakh.gujarat.gov.in/


Read in Gujarati:- Click here


Join my:- Whatsap groupDownload Birth and Death Certificate Online

First visit the official website:- eolakh.gujarat.gov.in.

 Then click on Download Certificate button.

 Select the option of “Birth/Death” in the new page.

 Then enter the application number or mobile number and year of birth.

 Finally click on the Search Data button and download the birth or death certificate PDF file and save it for future use.

You are reading a post in the private website of Government Assistance Scheme
 Sarkari Sahay Yajnao 2023 New Govt Schemes or the ongoing Govt Sahay Yojana 2023 post in this website www.emobiledates.com
 "Government Sahay Yojana, Govt Schemes, Schemes Forms, Link for Online Forms, Mobile and Technology, Educational  Information, business employment, travel, housing, agriculture and farmer related information, market prices, animal husbandry and dairy industry, banks, fines, politics, internet, computer, social media like Facebook, WhatsApp, Telegram, Search, Twitter, Instagram"

important Note:-   Before filling the form of any government scheme, check the information in its official website or contact the appropriate office and get all the information and we have no responsibility or access to give or can provide benefits of any kind of government scheme.  It is only that government schemes and other necessary information reach the farmers or poor class and the can also get employment.  Cannot be published in social media Sharing sßzoh gn g ch nhii

No comments

Powered by Blogger.