અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

STD 5 and 6 Home Learning class Video and Gyansetu Study Textbook 2021

STD 5 and Std 6 Home Learning Course Class VIDEO AND GYANSETU PDF TEXT BOOK 2021.

   Teacher to introduce dialogues with the doctor, teacher, vegetable shopkeeper etc. in the classroom with the help of two-three students. By visiting local places or public places, students will create an environment where they can get information through questioning. To encourage students to collect written instructions in public places. To recite poems and stories to the students through TV or computer and to ask questions related to it.HOME LEARNING Online Study:- STD 6 bridge course class Video Link and Gyansetu Textbook pdf 2021

     Have the student sing poems and songs, record them and listen to them. Show students various advertisements in the news and ask questions about them. Have an activity of showing different words from one word. The teacher will narrate the event with a valid pronunciation and also provide incentives for the students to narrate the event with a valid pronunciation. The teacher should sing the poem-song with proper gesture and make it chorus.
હોમ લર્નિંગ માટે દરરોજના વિડીયો  માટેની એક માત્ર PDF સાચવો: PDF DOWNLOAD


ધોરણ 5 માટે આજનો હોમ લર્નિંગ વિડીયો.


31/07/2021 શાળા શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિ:- વિડીયો જુઓ

30/07/2021  હિન્દી:- વિડીયો જુઓ

29/07/2021 ગુજરાતી:- વિડીયો જુઓ

28/07/2021 આસપાસ(પર્યાવરણ):- વિડીયો જુઓ

26/07/2021
  ગણિત:- વિડીયો જુઓ

24/07/2021 શાળા શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિ:- વિડીયો જુઓ

23/07/2021  હિન્દી:- વિડીયો જુઓ
_________________________________________

27/08/2021 પર્યાવરણ  :- વિડીયો જુઓ

26/08/2021 ગુજરાતી  :- વિડીયો જુઓ

25/08/2021
 ગણિત :- વિડીયો જુઓ

21/08/2021 હિન્દી :- વિડીયો જુઓ

23/08/2021 ગુજરાતી  :- વિડીયો જુઓ

21/08/2021
 પ્રવૃત્તિ  :- વિડીયો જુઓ

18/08/2021
 ગણિત :- વિડીયો જુઓ

17/08/2021 હિન્દી :- વિડીયો જુઓ

14/08/2021 પ્રવૃત્તિ  :- વિડીયો જુઓ

13/08/2021 પર્યાવરણ  :- વિડીયો જુઓ

12/08/2021 અંગ્રેજી   :- વિડીયો જુઓ

11/08/2021 ગણિત :- વિડીયો જુઓ

10/08/2021 હિન્દી :- વિડીયો જુઓ

09/08/2021 ગુજરાતી  :- વિડીયો જુઓ

07/08/2021 પ્રવૃત્તિ  :- વિડીયો જુઓ

06/08/2021 પર્યાવરણ  :- વિડીયો જુઓ

05/08/2021 અંગ્રેજી   :- વિડીયો જુઓ

04/08/2021 ગણિત  :- વિડીયો જુઓ

03/08/2021 હિન્દી :- વિડીયો જુઓ

02/08/2021 ગુજરાતી:- વિડીયો જુઓ
_________________________________________

27/09/2021 ગુજરાતી  વિડીયો જુઓ

25/09/2021 પ્રવૃત્તિસભર શૈ. કાર્યક્રમ : વિડીયો જુઓ

24/09/2021 પર્યાવરણ  :- વિડીયો જુઓ

22/09/2021 ગણિત :- વિડીયો જુઓ

21/09/2021 હિન્દી :- વિડીયો જુઓ

20/09/2021 ગુજરાતી :- વિડીયો જુઓ

17/09/2021 પર્યાવરણ-આસપાસ:- વિડીયો જુઓ

16/09/2021 ગણિત :- વિડીયો જુઓ

15/09/2021 ગણિત :- વિડીયો જુઓ

14/09/2021  હિન્દી :- વિડીયો જુઓ

13/09/2021 ગુજરાતી :- વિડીયો જુઓ

08/09/2021 ગણિત  :- વિડીયો જુઓ

07/09/2021  હિન્દી :- વિડીયો જુઓ

06/09/2021 ગુજરાતી :- વિડીયો જુઓ

04/09/2021 પ્રવૃત્તિસભર શૈ. કાર્યક્રમ : વિડીયો જુઓ

03/09/2021 પર્યાવરણ આસપાસ: વિડીયો જુઓ

02/09/2021 પર્યાવરણ :- વિડીયો જુઓ

01/09/2021 ગણિત  :- વિડીયો જુઓ
_________________________________________

26/10/2021 હિન્દી  વિડીયો જુઓ

27/10/2021 ગણિત :- વિડીયો જુઓ

28/10/2021 અંગ્રેજી  વિડીયો જુઓ

29/10/2021 પર્યાવરણ  વિડીયો જુઓ

આજે 30/10/2021 ગુજરાતીવિડીયો જુઓ


 ધોરણ 6  માટે આજનો હોમ લર્નિંગ વિડીયો.👇🏼


30/10/2021 અંગ્રેજી - ગણિત:- વિડીયો જુઓ

29/10/2021 સામાજીક -  વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

28/10/2021 સામાજીક વિજ્ઞાન - હિન્દી:- વિડીયો જુઓ

27/10/2021 અંગ્રેજી - ગણિત:- વિડીયો જુઓ

26/10/2021 વિજ્ઞાન-સામાજિક વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

25/09/2021 સંગીત :- વિડીયો જુઓ

24/09/2021 સામાજિક વિજ્ઞાન-ગણિત:- વિડીયો જુઓ

21/09/2021 અંગ્રેજી-ગણિત:- વિડીયો જુઓ

21/09/2021 અંગ્રેજી-ગણિત:- વિડીયો જુઓ

20/09/2021 અંગ્રેજી-સંસ્કૃત:- વિડીયો જુઓ

17/09/2021 ગણિત-હિન્દી :વિડીયો જુઓ

16/09/2021 અંગ્રેજી-સામાજિક વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

15/09/2021 વિજ્ઞાન-हिन्दी:- વિડીયો જુઓ

14/09/2021 અંગ્રેજી-સામાજિક વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

13/09/2021 ગણિત-ગુજરાતીવિડીયો જુઓ

08/09/2021 ગણિત-સંસ્કૃત - વિડીયો જુઓ

07/09/2021 અંગ્રેજી-વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

06/09/2021 ગુજરાતી-ગણિત:- વિડીયો જુઓ

04/09/2021 સામાજિક વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

03/09/2021 અંગ્રેજી-સા.વિ :- વિડીયો જુઓ

02/09/2021 हिन्दी-વિજ્ઞાન :- વિડીયો જુઓ

01/09/2021 અંગ્રેજી-સા.વિ :- વિડીયો જુઓ

27/08/2021 વિજ્ઞાન-અંગ્રેજી :- વિડીયો જુઓ

26/08/2021 અંગ્રેજી-સા.વિ :- વિડીયો જુઓ

25/08/2021
 हिन्दी-ગણિત :- વિડીયો જુઓ

24/08/2021 અંગ્રેજી-સા.વિ :- વિડીયો જુઓ

23/08/2021
 ગણિત-અંગ્રેજી :- વિડીયો જુઓ

21/08/2021
 ચિત્રકામ:- વિડીયો જુઓ

18/08/2021
 વિજ્ઞાન-ગુજરાતી :- વિડીયો જુઓ

17/08/2021 ગુજરાતી -સા.વિ :- વિડીયો જુઓ

14/08/2021 ચિત્રકામ:- વિડીયો જુઓ

13/08/2021 વિજ્ઞાન-અંગ્રેજી :- વિડીયો જુઓ

12/08/2021 વિજ્ઞાન-અંગ્રેજી :- વિડીયો જુઓ

11/08/2021 અંગ્રેજી-સામાજિક :- વિડીયો જુઓ

10/08/2021 અંગ્રેજી- ગણિત :- વિડીયો જુઓ

09/08/2021 અંગ્રેજી- ગણિત :- વિડીયો જુઓ

07/08/2021 વાર્તા- વૈદિક ગણિત :- વિડીયો જુઓ

06/08/2021 સા. વિજ્ઞાન-અંગ્રેજી :- વિડીયો જુઓ

05/08/2021 ગણિત- વિજ્ઞાન :- વિડીયો જુઓ

04/08/2021  અંગ્રેજી- ગણિત :- વિડીયો જુઓ

03/08/2021  સા.વિ.- હિન્દી :- વિડીયો જુઓ

02/08/2021  વિજ્ઞાન:- વિડીયો જુઓ

31/07/2021 ચિત્રકામ:- વિડીયો જુઓ

30/07/2021  વિજ્ઞાન, ગણિત:- વિડીયો જુઓ

29/07/2021  વિજ્ઞાન, અંગ્રેજી:- વિડીયો જુઓ

28/07/2021 સામાજિક વિ., ગણિત:- વિડીયો જુઓ

26/07/2021 સામાજિક વિ. અંગ્રેજી:- વિડીયો જુઓ

24/07/2021 શાળા શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિ:- વિડીયો જુઓ

23/07/2021  વિજ્ઞાન, ગુજરાતી:- વિડીયો જુઓધોરણ 5 : Important Link For Std 5 Videos

17/07/2021 STD 5 અંગ્રેજી Gyansetue study CLICK HERE

16/07/2021 STD 5 ગણિત Gyansetue study CLICK HERE

15/07/2021 STD 5 ગુજરાતી Gyansetue study CLICK HERE

12/07/2021 STD 5 ગુજરાતી Gyansetue study CLICK HERE

09/07/2021 STD 5 ગણિત Gyansetue study CLICK HERE

08/07/2021 STD 5 ગુજરાતી Gyansetue study CLICK HERE

07/07/2021 STD 5 અંગ્રેજી Gyansetue study CLICK HERE

06/07/2021 STD 5 ગણિત Gyansetue study CLICK HERE

05/07/2021 STD 5 ગુજરાતી Gyansetue study CLICK HERE

03/07/2021 STD 5 અંગ્રેજી Gyansetue study CLICK HERE

02/07/2021 STD 5 ગણિત Gyansetue study CLICK HERE

01/07/2021 STD 5 ગુજરાતી Gyansetue study CLICK HERE

30/06/2021 Std 5 અંગ્રેજી Gyansetue study CLICK HERE

29/06/2021 STD 5 ગણિત Gyansetue study CLICK HERE

28/06/2021 STD 5 ગુજરાતી Gyansetue study CLICK HERE

26/06/2021 Std 5 અંગ્રેજી Gyansetue study CLICK HERE

25/06/2021 Std 5 ગણિત Gyansetue study CLICK HERE

24/06/2021 Std 5 ગુજરાતી Gyansetue study CLICK HERE

23/06/2021 Std 5 અંગ્રેજી Gyansetue  study CLICK HERE

22/06/2021 Std 5 ગણિત Gyansetu Videos study CLICK HERE

21/06/2021 Std 5 ગુજરાતી Gyansetu Videos study CLICK HERE

19/06/2021 Std 5 અંગ્રેજી Gyansetu YouTube study CLICK HERE

18/06/2021 Std 5 ગણિત Gyansetu Class study CLICK HERE

17/06/2021 Std 5 ગુજરાતી Gyansetu Class study CLICK HERE

16/06/2021 Std 5 અંગ્રેજી Gyansetu Class study CLICK HERE

15/06/2021 Std 5 ગણિત Gyansetu Class study CLICK HERE

14/06/2021 Std 5 ગુજરાતી Gyansetu Class study CLICK HERE

12/06/2021 Std 5 અંગ્રેજી Gyansetu Class study CLICK HERE

11/06/2021 Std 5 Maths Gyansetu Class study CLICK HERE

10/06/2021 Std 5 Gujarati Online study CLICK HERE


Through Mandal Std 1 to 12 Gujarati Medium textbooks are published. Thereafter in Hindi, English, Marathi, Sindhi, Urdu, Sanskrit and Tamil Language also text books are published. Today's home learning videos online for std 6th.

Online Study: STD 6 bridge course class Video Link and Gyansetu Textbook pdf 2021

17/07/2021 Std 6 અંગ્રેજી Gyansetu Class study CLICK HERE

16/07/2021 Class 6th ગણિત Gyansetu Video CLICK HERE

15/07/2021 Std 6 ગુજરાતી Gyansetu Class study CLICK HERE

12/07/2021 Std 6 ગુજરાતી Gyansetu Class study CLICK HERE

09/07/2021 Class 6th ગણિત Gyansetu Video CLICK HERE

08/07/2021 Std 6 ગુજરાતી Gyansetu Class study CLICK HERE

07/07/2021 Std 6 અંગ્રેજી Gyansetu Class study CLICK HERE

06/07/2021 Class 6th ગણિત Gyansetu Video CLICK HERE

05/07/2021 Std 6 ગુજરાતી Gyansetu Class study CLICK HERE

03/07/2021 Std 6 અંગ્રેજી Gyansetu Class study CLICK HERE

02/07/2021 Class 6th ગણિત Gyansetu Video CLICK HERE

01/07/2021 Std 6 ગુજરાતી Gyansetu Class study CLICK HERE

30/06/2021 Std 6 અંગ્રેજી Gyansetu Today Videos CLICK HERE

29/06/2021 Std 6 ગણિત Gyansetu Today Videos CLICK HERE

28/06/2021 Std 6 ગુજરાતી Gyansetu Class study CLICK HERE

26/06/2021 Std 6 અંગ્રેજી Gyansetu Today Videos CLICK HERE

25/06/2021 Std 6 ગણિત Gyansetu Class study CLICK HERE

24/06/2021 Std 6 ગુજરાતી Gyansetu Class study CLICK HERE

23/06/2021 Std 6 અંગ્રેજી Gyansetu Class study CLICK HERE

22/06/2021 Std 6 ગણિત Gyansetu Class study CLICK HERE

21/06/2021 Std 6 ગુજરાતી Gyansetu Class study CLICK HERE

19/06/2021 Std 6 અંગ્રેજી Gyansetu Class study CLICK HERE

18/06/2021 Std 6 ગણિત Gyansetu Class study CLICK HERE

17/06/2021 Std 6 ગુજરાતી Gyansetu Class study CLICK HERE

16/06/2021 Std 6 અંગ્રેજી Gyansetu Class study CLICK HERE

15/06/2021 Std 6 ગણિત Gyansetu Class study CLICK HERE

14/06/2021 Std 6 અંગ્રેજી Gyansetu Class study CLICK HERE

12/06/2021 Std 6 અંગ્રેજી Gyansetu Class study CLICK HERE

11/06/2021 Std 6 Maths Gyansetu Class study CLICK HERE

10/06/2021 Std 6 Gujarati Online study CLICK HERE

Exam Categories in Unacademy Learning App:


Never miss a class: Get notified for lessons, upcoming courses and recommendations curated just for you, and stay on track with your schedule.


Lecture Notes: Download Lecture Notes and get access to Recorded Sessions of Live Classes. Revisit important topics whenever you need. Anytime, Anywhere: Watch our classes, live or recorded, anytime from the comfort of all your devices. 

std 7 ss Sanskrit maths Hindi English online study material videos download, Gujarati home learning study material videos. vigyan std 7 home learning study material primary school Gujarati videos


We update the video for primary school children every day at this link. Keep visiting daily. Thank you for visiting our website www.emobiledates.com

Post a Comment

0 Comments