અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

Sarkari sahay yojana | Pak nukshan sahay | Sarkari yojana | khedut sahay yojana | kheduto Pak nukshan sahay yojana | Pak nukshan sahay nu list | kheduto ne Pak nukshan sahay ni yadi | Pak nukshan ketli malshe | Pak nukshan nu valtar | sahay ni yadi | gujarat sarkar khedut Pak nukshan sahay | Kay kya jillama Pak nukshan malshe | pak nukshan sahay yojana ni araji kevi rite karvi

Sarkari sahay yojana | Pak nukshan sahay | Sarkari yojana | khedut sahay yojana | kheduto Pak nukshan sahay yojana | Pak nukshan sahay nu list | kheduto ne Pak nukshan sahay ni yadi | Pak nukshan ketli malshe | Pak nukshan nu valtar | sahay ni yadi | gujarat sarkar khedut Pak nukshan sahay | Kay kya jillama Pak nukshan malshe | pak nukshan sahay yojana ni araji kevi rite karvi

Thaila bhari varsad na karne kheduto ne khub nukshan thayu hatu tena karne kheduto ne Pak nukshan sahay aapvani sarkare jaherat kri Chee 
Various aspects related to the agriculture package and the demands of the farmers were discussed.  In that, who will be given the package and how much will be given

Pak nukshan sahay

Pak nukshan sahay yojana kheduto mate sarkare moti jaherat karvana aavi chhe
 Kheduto mate gujarat sarkar dvara 630 crod rupiyani sahay aapvani jaherat karvana ma aavi chhe

State Government Rs.  They have tried to reap the farmers' votes by announcing a package of 630 crores.  Months have passed since the crops of farmers in many areas have been destroyed due to heavy rains, the monsoon season has also completed, the farmers were tired of asking for help, finally the government has announced an aid package to indulge the farmers.  Before the elections, Chief Minister Bhupendra Patel has announced to attract more than 8 lakh farmers of the state.  However, in July, the Agriculture Minister assured that the assistance would be provided.  This support package has been announced for the loss of farmers' crops due to heavy rains in the Kharif season of 2022.  At that time, it is also believed that the opposition and farmers are saying that this package has been announced to avoid loss of votes.
Kheduto Pak nukshan sahay yojana sarkar aapshe

kheduto Pak nukshan sahay yojana

AA varshe bhare varsad na karne kheduto na khetarima varsadnu Pani bharayu hatu tena gujarat 18 jillama khetaro ma Pani bharayu hatu tena mate sarkare kheduto ne sahay aapvani jaherat kri Chee 

Chief Minister Mr. Bhupendra Patel has announced this 630.34 crore rupees Matabar aid package by adopting a sensitive approach regarding the comprehensive assessment of these reports and the submissions of farmers, farmers' organizations and public representatives.

 More than 8 lakh earthlings in an area of ​​approximately 9.1 lakh hectares of land in the state will get the benefit of this package.

 Agriculture Minister Shri Raghavji Patel gave detailed details of this aid package announced by the state government under the guidance of Chief Minister Shri Bhupendra Patel.

 He said that under this generous support package, it has been determined that farmers who have suffered 33 percent and more crop loss will be given Rs.  6800 assistance will be provided from SDRF and state budget within a maximum limit of two hectares.  While for the loss of plantain crop, a total of Rs.  30,000 per hectare assistance up to a maximum of two hectares (Rs.13500 per hectare from the SDRF budget plus additional assistance of Rs.16500 per hectare from the state budget) is provided in this package.

Kay kya jillama Pak nukshan malshe

Gujarat na aa 14 jillana kheduto ne Pak nukshan sahay malshe

(1)  Narmada
(2) Chotaudepur
(3) tapi
(4) Panchmahal
(5) Valsad
(6) aanad
(7) Dang
(8) kheda
(9) Porbandar
(10) Navsari
(11) Junagadh
(12) Surat
(13) morbi
(14) Kutch
AA uapr 14 jillana kul 50 talika 2554 gamo na kheduto Pak nukshan sahay malva patr chhe aam 8 lakh khetuto Pak nukshan sahay malshe

Pak nukshan sahay nu list 

In total 2554 villages of 50 talukas of Chotaudepur, Narmada, Panchmahal, Navsari, Valsad, Dang, Tapi, Surat, Kutch, Junagadh, Morbi, Porbandar, Anand, Kheda districts. Pak nukshan sahay malshe

Pak nukshan ketli malshe

Pak nukshan sahay yojana hethl khedune hektar dith 30,000/- thi 4000/- shudhi Pak nukshan sahay malshe

Under the assistance package, it has been stipulated that farmers with crop losses of 33 percent and above will be given Rs.  6800 assistance will be provided from SDRF as well as state budget within a maximum limit of two hectares.  While for the loss of plantain crop a total of Rs.  30,000 per hectare assistance up to a maximum of two hectares (Rs.13500 per hectare from SDRF budget plus additional assistance from state budget of Rs.16500 per hectare) is provided in this package.

Pak nukshan sahay yojana ni araji kevi rite karvi

Pak nukshan sahay yojana ni araji dokyument sathe gram panchayat ma karvani raheshe

To avail the benefit of the package, the farmers have to fill in the prescribed application form Village Sample No.8-A, Palm Plantation Pattern/Village Sample No.  7-12, copy of bank passbook page showing Aadhaar number, mobile number, bank account number, IFSC code and name, “no-objection agreement” signed by the other holders stating that the benefit is given to one of the joint holders in case of joint account etc.  Along with the Taluka Development Officer online application has to be made in the prescribed format.  Farmers will not have to pay any fees or expenses for applying, the state government will bear the cost, the agriculture minister also said while giving details of this support package.

Khedut Pak nukshan sahay mate dokyument nu list

 Sample No.8-A, Palm Plantation Pattern/Village Sample No.  7-12, copy of bank passbook page showing Aadhaar number, mobile number, bank account number, IFSC code and name,

Pak nukshan sahay important link

પાક નુકશાન સહાય યોજનાનું લીસ્ટ તમારા જિલ્લાનું લીસ્ટ દેખવા અહી ક્લિક કરો

ગુજરાતીમાં પાક નુકશાન સહાય ની પૂરી વિગત વાંચવા અહી ક્લિક કરો

 મફત પ્લોટ સહાય યોજનાની નવી જાહેરાત કરવામાં આવી છે પૂરી માહિતી ગુજરાતીમાં વાંચવા અહી ક્લિક કરો 

It has announced a relief package worth Rs 630.34 crore.  More than 8 lakh earthlings in an area of ​​approximately 9.12 lakh hectares of land in the state will get the benefit of this package.
Pak nukshan sahay yojananu valtar malshe

In order to get the benefit of the package to the farmers immediately and without delay and the entire process is done online, the government has created a system to open the Agricultural Relief Package portal on Digital Gujarat medium and for this purpose, the farmers can apply online at the nearest e-gram center along with the necessary documents.  Also Shri Raghavji Patel added.

 To get the benefit of the package, the farmers have to submit Village Sample No.8-A, Palm Plantation Pattern/Village Sample No. in the prescribed application form.  7-12, copy of bank passbook page showing Aadhaar number, mobile number, bank account number, IFSC code and name, “No-objection letter of consent” signed by the other holders stating that the benefit is given to one of the joint holders in case of joint account etc.  Application should be made online in the prescribed format to Taluka Development Officer along with instrumental details.

 Farmers will not have to pay any fees or expenses for applying, the state government will bear the cost, the agriculture minister said while giving the details of this support package.

Post a Comment

0 Comments