ઓનલાઇન રેશનકાર્ડ બનાવો | Online Ration card | Online ration card mate araji kevi rite karvi | Online Ration card kevi rite kadhvu | sarkari sahay yojana 2023 | Online application for Ration card @emobiledates

ઓનલાઇન રેશનકાર્ડ બનાવો | Online Ration card | Online ration card mate araji kevi rite karvi | Online Ration card kevi rite kadhvu | sarkari sahay yojana 2023 | Online application for Ration card @emobiledates

Create ration card easily at home, know the complete process online


Process of online ration card | નવા રેશનકાર્ડ માટે અરજી | for new ration card online apply

➥ You will need to click on "Apply Online" button to fill the form online or "Download form" button to fill the form offline.

 ➥ This service is available in Gujarati.

 ➥ To fill online or offline details should be ready along with your general details and service specific information like business details, family details, etc. All fields marked with “*” are mandatory on the online form.

 ➥ If English input language is selected then English key board will be required for input, but if input language is Gujarati then Gujarati key board will be required for input.

➥ If English input language is selected then English key board will be required for input, but if input language is Gujarati then Gujarati key board will be required for input.

 ➥ If any data filled by you in the online form is wrong or misleading, the Head of Department will be forced to cancel your form.

 If your application is returned for changes or to fill in incomplete details, please submit it within 37 days of return.  If the applicant fails to submit the application within 37 days, it will be disposed of. The application fee will not be refunded.

અહીં ક્લિક કરો આ પણ વાંચો :- મફત પ્લોટ સહાય યોજના 2023

અહીં ક્લિક કરો આ પણ વાંચો:- મકાન ripering રિપેર સહાય યોજના 2023

Digital Gujarat Online Application Registration DetailsDetails

Are you looking for Digital Gujrat or Something like How to register or register in Digital Gujrat Portal?  So, you are the right place to get the best results for Digital India.  Before, once the official services portal was started.  People of Gujarat will soon be able to avail a range of government services through their smartphones and tablets, together with the state government deciding to start a mobile application as well.

 Create ration card easily at home, learn online

 An Indian citizen who has completed the age of 18 can apply for a ration card.  Children below the age of 18 are named in the ration card of their parents.  Which requires Aadhaar Card, Voter ID or any identity card issued by the government as ID proof.

Application for New Ration Card only:- http://digital.gujarat.gov.in/

  ઓનલાઇન રેશનકાર્ડ બનાવો |  Apply Online for New Ration Card in Gujarat at DIGITAL GUJARAT Website

Online Application Process for New Ration Card | નવા રેશનકાર્ડ માટે ઓનલાઇન અરજી કરવાની પ્રક્રિયા

 • ત્યાર બાદ "MENU" પર Click કર્સો એટલે મેનુ બાર open થાસે.

 • ત્યાર બાદ "Services" પર Click

 • Services માં "Citizen Services" પર Click

 • Citizen Services માં Click કરસો એટલે new Page Open થાસે.

 • તે page પર નીચે જાષો એટલે "Application for New Ration Card" આવસે.

 • "Application for New Ration Card" પર Click કરો.

 • નવુ પેજ ઓપેન થાસે એમા નીચે " Apply Online" પર Click કરો.

 • Apply Online કર્યા બાદ Registered User ની Login સાઇડ ખુલસે.

 • જો તમારુ  Registration કરેલુ હોઇ તો Login ID અને Password નાખી Login કરો.

 • New Registration માટે 

 • "Click For New Registration(Citizen

 New Ration Card Offline Apply:

નવા રેશનકાર્ડ માટે ઑફલાઇન અરજી 

 • ઑફલાઇન અરજી કરવા માટે અરજી ફોર્મ ભરીને મામલતદાર કચેરીની મુલાકાત લ્યો.

 • Required Documents for New Ration Card | nva ration card mate aadhar purana

 •  One passport size photograph and following documents are required while applying.

 • Proof of residence (any one)

 •  True copy of Light Bill.
   True copy of telephone bill.
   True copy of passport
   First Page Of Bank PassBook/Cancelled Cheque
   Post Office Account Statement/Passbook
   Govt
 •  Identity proof (any one)

 •  True copy of Income Tax PAN Card.
   True copy of passport
   Government Photo ID cards/ service photo identity card issued by PSU
   Any Government Document having citizen photo
   Photo ID issued by Recognized Educational Institution
 •  in case of Slum Patti
 •  Evidence required for service

 •  Copy of Sub Reg.Index No.2
   Kumu letter if applicable
   Receipt of revenue
   Notarization of inheritance firm name
   Attested copy of Will
   Copy of probate obtained under the will
 • By present Ration card post Read in Gujarati  

અહીં ક્લિક કરો આ પણ વાંચો :- @PMAY 2023 Pradhan mantri awas Yojana 2023

What is Ration card ? 

On one hand it is an important document of your identity, on the other hand it is also the most necessary document to get free ration to the poor in the rising inflation.  It is required to avail the free ration schemes run by the government in the country.  If you don't have a ration card till now then this report is for you.  Now you can apply for it online in minutes from home

Step-1 Register on the website www.ipds.gujrat.gov.in

 Step-R Login to the site after registration

 Step-3 After logging in, a page with 6 questions will open. Answer them with yes or no.

 Step-4 Accept the terms by answering these 6 questions and enter the second stage.

 Step-P Based on the answers to the questions in Step-3, present the details asked in this step.

 Step-6 After entering all the details click on button for data.

 Step-7 By clicking this button, a five-digit password will be sent to the mobile number given in step-p.

 Step-8 After online verification of the details provided in step-p with this password, press the print button

 Step-9 As soon as you press this button, a two-page online ration card will come to you.

Question of new ration card online aplay

- Have you submitted the form to get a new card against the old ration card?

 - Do you have Election Identity Card of Gujarat State?

 - Do you have LPG or PNG gas connection for cooking?

 - Do you have your own mobile phone number?

- Do you live here on rent?

 - Do you have Gujarat state driving license?

 Without answering the above questions, no further action can be taken in the form.

You are reading a post in the private website of Government Assistance Scheme Sarkari Sahay Yajnao 2023 New Govt Schemes or the ongoing Govt Sahar Yojana 2023 post in this website www.emobiledates.com "Government Sahay Yojana, Govt Schemes, Schemes Forms, Link for Online Forms, Mobile and Technology, Educational  Information, business employment, travel, housing, agriculture and farmer related information, market prices, animal husbandry and dairy industry, banks, fines, politics, internet, computer, social media like Facebook, WhatsApp, Telegram, Search, Twitter, Instagram"

 etc.  We write articles on different topics that you can read. We try to provide information in as correct and simple language as possible, but every post we write in our website is based on newspaper cuttings and information taken from the Internet.  That is, do not insist on more information, do not make false phone calls or messages

 Special Note:-

Before filling the form of any government scheme, check the information in its official website or contact the appropriate office and get all the information and we have no responsibility or access to give or can provide benefits of any kind of government scheme.  It is only that government schemes and other necessary information reach the farmers or poor class and they can also get employment.  Cannot be published in social media Sharing of our website link in social media is allowed

  Thanks for visiting my official website


No comments

Powered by Blogger.